بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق

هر چند امروزه جوامع بشری با پیدایش اشكال نوین بی نظمی ها رو به رو گردیده ولی اندك اندك به سوی مهار بی نظمی های گذشته گرایش پیدا می كند
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 158
فرمت فایل doc
حجم فایل 82 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 43

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق

فروشنده فایل

کد کاربری 3101

کاربر

مقدمه

برگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی كه اندك اندك در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهكار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.

هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است كه در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق كیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتكب

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق

در جهان كنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است كه با تلاش روز افزون می كوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را كه جرم نامیده می شوند مجازات كنند.

با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشكال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسكناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شكنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا كه ارتكاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و كمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر كیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این كار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.

الف _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی

هر چند امروزه جوامع بشری با پیدایش اشكال نوین بی نظمی ها رو به رو گردیده ولی اندك اندك به سوی مهار بی نظمی های گذشته گرایش پیدا می كند.

نتیجه گیری

قاعده (منع تعقیب مجدد) امروزه ارزش بین المللی مبهمی دارد و حقوق فرانسه در مواردی كه با وجود یك عنصر فرامرزی در جرم ، یك سویه و بدون هماهنگی ترتیبات منطقی و لازم صلاحیت سرزمینی و صلاحیت قانون جزای خود را تعریف و مشخص می سازد این قاعده را نادیده انگاشته و آن را چنین توجیه می كند كه بیم آن می رود كه حكم خارجی نسبت به جرمی كه مستقیماً مخل نظم عمومی فرانسه است . ساده، خفیف و بی تاثیر باشد بیمی كه در اصل توجیه پذیر هم هست چون مقرراتی وجود دارد كه ضمن ایجاد ابرازهای عدالت كیفری بین المللی همان خطر را ملحوظ و مدنظر قرار می دهند و در واقع اجازه می دهند در موارد بی اعتمادی و سو ظن قاعده (منع تعقیب مجدد) را كنار بگذاریم.

منابع

1- سید محمّدحسن موسوی بجنوردی، قواعد الفقهیه، ج5، ص 265.

2- محمّدحسن صادقی مقدم، «هماهنگ سازی، اصل لزوم قراردادها و اصل عدالت» کتاب ماه علوم اجتماعی، ش63و64، ص27.

3- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، نظریة عمومی تعهدات، ش378، ص 545.

4- سیدحسین صفایی، مقالاتی دربارة حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، ص 122-123.

5- محمّدحسین نائینی، منیة الطالب، ج1، ص387.

6- Taylor v. Caldwell, on Lawrencce William H & Henning. William H. Understanding Sales and Leases of Goods.

7- Richard Backhous, The limits of Duty to Perform, p. 34.

فهرست مطالب

مقدمه. 2

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق. 2

الف _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی 7

ب _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و حقوق جوامع اروپا 13

ج _ تعدد تعقیب در نظام حقوقی كشورهای مختلف. 13

1. حقوق جزای بین الملل یك جانبه. 14

2. حقوق جزای بین المللی قراردادی. 25

بند اول _ قراردادهای جهانی. 26

بند دوم _ قراردادهای اروپایی. 31

3. حقوق استرداد. 38

نتیجه گیری. 43

منابع. 45

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین المللی وايران – …

ارسال شده توسط: مسعود جباري. برسي وتحقيق از: مسعود جباري( دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا وجرم شناسي دانشگاه شيراز). مقدمهیکی از مفاهیم و معیارهای بین المللی حمایت از حقوق بشر در دعاوی جزائی ، قاعده (( منع تعقیب مجدد و مجازات )) است . مفهوم این قاعده آن استکه هیچ کس را نمی توان به دلیل اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد …

[PDF]قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل بررسی 2931 با …

بررسی. قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل. با رویکرد به قانون مجازات اسالمی. 2931. الهام میرزایی. ) دانشکده. علوم انسانی، گروه. حقوق، دانشگاه. آزاد. اسالمی. واحد. بندرعباس. (. دکتر. مجاهد امیر. ی. ) عضو ه. ی. ئت. علم. ی. دانشگاه. آ. زاد اسالم. ی. واحد اقل. دی. (. چکیده. قاعده منع تعقیب و محاکمه مجدد یکی از قواعد مهم و مورد قبول در آیین …

بررسي قاعده منع تعقيب مجدد در حقوق جزاي بين الملل و حقوق …

توسط پرالوس ميشل
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي قاعده منع تعقيب مجدد در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا.

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین المللی و ایران

یکی از مفاهیم و معیارهای بین المللی حمایت از حقوق بشر در دعاوی جزائی ، قاعده (( منع تعقیب مجدد و مجازات )) است. مفهوم این قاعده آن استکه هیچ کس را نمی توان به دلیل اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت شده ، برای بار دوم مورد تعقیب ، محاکمه و مجازات …

دانلود (بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و …

دانلود (بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا)

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق …

۲۹ بهمن ۱۳۸۸ – برگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی که اندک اندک در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهکار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.

بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق …

۲۵ شهریور ۱۳۹۴ – بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا. مقدمه مترجم برگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی که اندک اندک در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن …

جایگاه محاکمه و مجازات مضاعف در قانون مجازات اسلامی مصوب سال …

۱۶ دی ۱۳۹۴ – وحدت دلیل) و در حقوق جزای بین الملل آن را تحت قاعدة منع محاکمه مضاعف مورد شناسایی قرار می دهند. محاکمه مجدد یعنی متهم را به خاطر رفتاری که عنوان مجرمانه واحد دارد مجدداً تحت تعقیب و محاکمه کیفری قرار دادن است که نتیجة آن ممکن است به صدور حکم برائت بیانجامد یا حکم محکومیت ،در صورتی که نتیجة محاکمه مجدد …

بررسي قاعده (منع تعقيب مجدد) در حقوق جزاي بين الملل و … – …

بررسي قاعده (منع تعقيب مجدد) در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا. نوشته : ميشل پرالوس ترجمه : علي اوسط جاويد زاده مقدمه مترجم برگردان حاضر, در راستاي پربار ساختن هرچه بيشتر ادبيات حقوقي در حقوق تطبيقي بويژه حقوق جزاي بين المللي كه اندك اندك در حال تدوين و توسعه است و نيز لزوم شناخت بيش از پيش مقررات بين …

مقاله نگرشی بر جایگاه قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد درحقوق …

پژوهش حاضر تحت عنوان نگرشی بر جایگاه قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق جزای بین الملل میباشد که به بررسی و تبیین جایگاهی که قاعده منع مجازات مجدد د…