ضرورت ایجاد جایگاه مناسب برای حسابداری بخش عمومی در تحصیلات تکمیلی دانشگاههای ایران

ضرورت ایجاد جایگاه مناسب برای حسابداری بخش عمومی در تحصیلات تکمیلی دانشگاههای ایران

نظام حسابداری و گزارشگری مالی نهادهای بزرگ بخش عمومی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه در سه دهه اخیر در زمینه مبانی نظری و عملی تحولی اساسی تجربه کرده است
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 128
فرمت فایل doc
حجم فایل 44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32

ضرورت ایجاد جایگاه مناسب برای حسابداری بخش عمومی در تحصیلات تکمیلی دانشگاههای ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 3069

کاربر

شرح مختصر:

نظام حسابداری و گزارشگری مالی نهادهای بزرگ بخش عمومی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه در سه دهه اخیر در زمینه مبانی نظری و عملی تحولی اساسی تجربه کرده است. این تحول در سایه حمایت و رهبری نهادهای متولی امور مالی و محاسباتی و مراجع حرفه‌ای و استانداردگذار حسابداری روی داده است. این در حالی است که در ایران نه تنها نهادهای متولی امور مالی و محاسباتی کشور نقشی در خور برای ایجاد تحول ایفا نکرده‌اند، بلکه نهادهای مدنی تخصصی و دانشگاه‌ها نیز از کارنامه قابل قبولی در این زمینه برخوردار نیستند.

هدف اصلی این پژوهش که با ابزار پرسشنامه و به صورت پیمایشی انجام شده، این است که در چنین شرایطی دانشگاه‌های کشور باید چه نقشی در زمینه گسترش دانش و مبانی نظری حسابداری بخش عمومی ایفا کنند. به نظر آزمودنی‌ها که اغلب آنها را مدرسان حسابداری دولتی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری تشکیل می‌دهند، دانشگاه‌ها باید با ایجاد رشته حسابداری بخش عمومی یا دست کم ایجاد یک گرایش خاص زمینه لازم را برای گسترش مبانی نظری و ارتقای سطح آموزش حسابداری این بخش نقشی اساسی ایفا کنند.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

ادبیات پژوهش

پیشینه پژوهش

سوال تحقیق

جامعه و روش نمونه‌گیری

ابزار اندازه­ گیری داده ­ها و نحوه اجرا و آزمون

آزمون پایایی

آزمون نرمال بودن

آزمون سوالات تحقیق

تحلیل نتایج آزمون‌ها

نتیجهگیری

منابع

بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش …

بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. [منبع الکترونیکی]. افزودن به کتابخانه …

[DOC]تاثیر مشکل نمایندگی جریان های نقدی آزاد بر محتوای اطلاعاتی …

از صفحه 1تا 21. بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نظام الدین رحیمیان.

SID.ir | حسابداري مالي-زمستان 1388-دوره 1-شماره 4

كليد واژه: بازده سهام، جريانهاي نقدي عملياتي، اقلام تعهدي، سود حسابداري، دوره اندازه … 2 : بررسي تاثير ويژگي هاي خاص شركت ها بر محتواي اطلاعاتي سود و جريان هاي … 5 : محدوديت هاي مالي داخلي و خارجي و رابطه آن با سرمايه گذاري دارايي هاي سرمايه اي در شركت هاي … اهرم مالي و ارزش افزوده بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

[PDF]ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﻧﻘﺪي آزاد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ﺑﺮ راﺑﻄﻪ و

۱۹ خرداد ۱۳۹۳ – 21. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ﺑﺮ راﺑﻄﻪ. ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﻧﻘﺪي آزاد. و ارزش ﺳﻬﺎﻣﺪاران در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه. در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. ﻧﻈﺎم اﻟﺪﯾﻦ رﺣﯿﻤﯿﺎن. اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺮﮐﺰ …

فصلنامه دانش حسابرسي، شماره 52 – Magiran

مطالعه رابطه سازوكارهاي كاربردي ديوان محاسبات كشور با پاسخگويي مسئولين دستگاه هاي اجرايي حسن زارعي متين، …. بررسي آنتروپي صورتهاي مالي و اثر آن بر تغييرات سود در صنايع بورس اوراق بهادار تهران … بررسي تاثير مديريت سود بر رابطه جريان هاي نقدي آزاد و ارزش سهامداران در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فصلنامه بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، شماره 70 – Magiran

۲۹ تیر ۱۳۹۲ – بررسي تاثير عملكرد مديران بر اظهارنظر حسابرس مستقل در شركت هاي پذيرفته … بررسي ارتباط بين ارزش افزوده سرمايه فكري و عملكرد مالي، اقتصادي و بازار سهام … بر نقدشوندگي سهام شركت-هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … بررسي رابطه بين جريان هاي نقدي آزاد و مديريت سود از طريق فعاليتهاي واقعي در …

بررسی اثر جریان های نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود …

بررسی اثر جریان های نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … بسیاری از تحقیقات انجام شده درخصوص رابطه ی بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد، بر مبنای نظریه جنسن بوده است. از دیدگاه جنسن …

تاثیر جریان‌های نقد آزاد بر رابطه بین سود عملیاتی و بازده …

تاثیر جریان‌های نقد آزاد بر رابطه بین سود عملیاتی و بازده سهام شرکت‌های … به وجود دیدگاه‌های متفاوت عملی و نظری در مورد سود و امکان دستکاری آن توسط مدیریت، سود … پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1380 تا 1388 بررسی شده است. … همچنین با توجه به اینکه سود تقسیمی و ارزش دفتری سهام بر بازده سهام اثرگذار …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪ آزاد ﺷﺮﮐﺖ و ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪ آزا – دانش مالی …

… ﺑﺎ ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم. (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان) … داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان …. ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪي آزاد، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺘﺮي از ﺳﻮد دﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ. [. 3. ] … ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ داده ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ارزش ﺳﻬﺎم را ﻧﺸﺎن داد. [. ]6 …

[XLS]ليست پايان نامه هاي ارشد حسابداري

7, 4, بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام وسود هر سهم, محسن رحیمی دستجردی … 18, 15, رابطه ارزش افزوده اقتصادی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس, اکبر … میدان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس … 25, 22, بررسی رفتار رمه وار در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران طی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *