بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش كاركنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش

بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش كاركنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش كاركنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش است
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 130
فرمت فایل doc
حجم فایل 71 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 103

بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش كاركنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش

فروشنده فایل

کد کاربری 3069

کاربر

شرح مختصر:

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش كاركنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش كه فرضیه های عنوان شده عبارتند از افزایش تحصیلات مدیران برانگیزش كاركنان و یا افزایش انگیزه امنیتی مدیران بر روی انگیزش كاركنان و یا افزایش انگیزه خودیابی و تحقیق خود بر روی انگیزش كاركنان و همین طور افزایش سابقه كاری مدیران بر روی انگیزش كاركنان كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از مدیران و كاركنان آموزش و پرورش كه شامل معلّمین و دبیران و آموزگاران است كه یك این جامعه 280 نفر است كه 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و پرسش نامه مربوط به انگیزش كاركنان و مدیران بر روی آنها اجرا گردیده كه این پرسش نامه 60 سئوال دو گزینه ای بله و خیر دارد كه جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری X2 استفاده گردیده كه نتایج بدست آمده نشان می دهد كه انگیزه امنیّتی، افزایش تحصیلات و همین طور سابقه كاری و انگیزه خودیابی مدیران می تواند برانگیزش كاركنان تأثیر مثبتی داشته باشد.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: كلیّـات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

سئوال پژوهش

هدف های تحقیق

فرضیه های تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

متغیرهای تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم

فصل دوم

پیشینه و ادبیات تحقیق

تعریف مدیریت

انگیزش

عوامل مؤثر در انگیزش

انگیزش وطراحی سیستم پاداش مؤثر

بررسی جوانب مختلف انگیزش كاركنان در سازمان

نگرش های مرسوم به انگیزش در سازمان

الگوهای سنتی

الگوی روابط انسانی

الگوی منابع انسانی

متغیرهای مؤثر در انگیزش كاركنان

الگوی عمومی انگیزش بر انگیزش در مدیریت

ویژگی های موقعیت كاری

متغیرهای مؤثر در انگیزش

ویژگی های فردی انگیزش

سلسله مراتب نیازها

نظرات اتكینسون و مك كلاند

نظریه دو عاملی انگیزش

فرهنگ سازمانی

محیط محاور كاری

برخورد با آثار نامطلوب به جای مانده بر رفتار

اصلاح رفتار

روش های اصلاح رفتار

چگونگی ارتباط گروه و ایجاد انگیزش

حجم گروه

رقابت گروه ها با هم ورقابت بین گروهی

روابط ایستا و پایدار

انحرافات اجتماعی و نقش آن برانگیزش كاركنان در سازمان

مفهوم تشویق و تنبیه در منابع انسانی

انگیزه ها و کوششهای انسان

انگیزه های فیزیولوژیایی

فصل سوم :

تعیین روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری در تحقیق

روش تحقیق

روش آماری مربوط به فرضیه

فصل چهارم :

یافته ها وتجزیه و تحلیل داده ا

فصل پنجم :

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت ها

منابع و مآخذ

مقاله عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه …

مقاله عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش …. وکیلی – سلید – ۱۳۷۵ – بررسی تفاوت نگرش مدیران و کارکنان نسبت به عوامل …

بررسی وضعیت انگیزش شغلی معلمان با توجه به سبک رهبری …

همچنین بین انگیزش شغلی معلمان در مدارس دولتی و غیر دولتی تفاوت معنی دار وجود ندارد . … متفاوتی دارند مدیری که در یک سازمان از علل رفتارهای کارکنان خود مطلع باشد می … من و الدهام قابل بررسی هستند و سومین دسته از عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی را در … 4-بین سبک رهبری مدیران مدارس دخترانه متوسطه ناحیه 1و2 آموزش و پرورش ارومیه …

مقاله در مورد بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان آموزش و …

هدف از تحقيق حاضر بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان آموزش و پرورش از ديدگاه مديران آموزش و پرورش شهرستان خرمدره كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از افزايش …

پایان نامه عوامل مؤثر بر انگیزش كاركنان آموزش و پرورش از …

خلاصه تحقیق: هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش كاركنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش شهرستان خرمدره كه فرضیه های عنوان شده …

گزارش تخصصی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان آموزش و …

هدف از تحقيق حاضر بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان آموزش و پرورش از ديدگاه مديران آموزش و پرورش شهرستان خرمدره كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از افزايش …

عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان آموزش و پرورش از ديدگاه مديران …

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش شهرستان خرمدره که فرضیه های عنوان شده عبارتند از افزایش …

[DOC]2- تعاریف ارائه شده از انگیزش – سازمان بنادر و دریانوردی

هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان اداره کل بنادر ….. بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران …

[DOC]بهره وری نیروی انسانی – مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

به همین منظور شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان یکی از اهداف بهسازی نیروی انسانی در … در این پژوهش در ابتدا به بررسی عوامل افزایش کارایی کارمندان در باب مدیریت … در نهایت از استرس به عنوان یک عامل کاهنده کارایی و انگیزه نیروی انسانی نام بردیم و ….. 4- آموزش كاركنان: آموزش و پرورش كاركنان براي توانمندسازي كساني كه در …

[PDF]Effective factors on job motivation of managers – Sid

ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ. ﺑ. ﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﮕﯿﺰه ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮان. از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮان آﻣﻮزﺷﯽ، ﻣﻌﻠﻤﺎن، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن. ﺣﻮزه ﺳﺘﺎدی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗ. ﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ. ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ….. ای ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰش ﺷﻐﻠﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿـﺰش ﮐﺎرﮐﻨـﺎن،. ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻮ. ﻗﻊ ﻣﺪﯾﺮ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ …

[PDF]متن کامل (PDF)

… ﭘﺴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﻣ. ﺪارس از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳ … ﺑﺮرﺳﻲ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ. ﺟ. ﺬب ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ آﻣﻮزش وﭘﺮورش درﭘﺴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣـﺪارس. ﺑﻮد . ﺗﺤﻘﻴﻖ … ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪرﺳﻪ،ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻳﺎﺑﻲ ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻛﺎرﻛﻨﺎن، اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ، اﻧﺘﺼﺎب ﻣ …. ﺑﺮاي ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن اﻧﮕﻴﺰش ﻻزم ﺷﻐﻠﻲ در دﻧﻴﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎر ﻣﻄﺮح و ﻋﻮاﻣـﻞ زﻳـﺮ را در اﻳﺠـﺎد اﻧﮕﻴـﺰه. ﻣﻮ.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *