بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HMLو SMBدر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HMLو SMBدر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند
دسته بندی اقتصاد
بازدید ها 127
فرمت فایل doc
حجم فایل 589 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 147

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HMLو SMBدر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فروشنده فایل

کد کاربری 3069

کاربر

شرح مختصر:

در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. سرمایه گذاران به منظور انتخاب بهینه در سرمایه گذاری سهام ، نیازمند اطلاعاتی از قبیل میزان سود آوری سهام ، بازده سهام و… هستند . در این راستا ، استفاده از اطلاعات اقلام صورتهای مالی و بازده سهام شاید بتواند راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاران و مدیران شركت ها جهت نیل به اهداف مورد نظر باشد. این تحقیق که از نوع تحقیق توصیفی – همبستگی بوده ، به بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.بدین منظور ، تعداد 56 شرکت در طی دوره زمانی 86–1382 از بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته و تشكیل پرتفوی بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی ، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و معنی دار بودن الگوها نیز با استفاده از آزمون آماری F ، آزمون T ، ضریب تعیین، ضریب همبستگی و آزمون دوربین – واتسون ، و بررسی مفروضات رگرسیون مورد سنجش قرار گرفت.نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می‌دهد که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت به متغیر اندازه شرکت قدرت تبیین بالاتری را برای پیش بینی بازده واقعی سهام داشت.

فهرست مطالب

چكیده:..1

مقدمه:..2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1-مقدمه :4

2-1 بیان مسأله4

3- 1 تاریخچه موضوع تحقیق. 6

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

5-1 اهداف تحقیق. 9

1-5-1 هدف کلی. 9

2-5-1 هدف ویژه9

6-1 چارچوب نظری تحقیق. 9

7-1 فرضیات تحقیق. 12

8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات.. 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه:15

2-2 بازار مالی:15

1-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی. 16

1-1-2-2 کمک به فرایند تشکیل سرمایه16

2-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی. 16

3-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی(افزایش نقدینگی داراییها)17

4-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات.. 17

2-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی. 17

1-2-2-2 بازار پول. 18

2-2 -2-2 بازار سرمایه18

3-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان. 18

4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران. 19

5-2 تعریف بورس اوراق بهادار. 21

6-2 دارایی. 22

1-6-2 دارایی مالی. 22

7-2 اوراق بهادار. 23

8-2 سهام عادی. 23

9-2 بازدهسهام24

1-9-2 مفهوم بازده24

10-2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار. 24

1-10-2 بازده تحقق یافته25

2-10-2 بازده مورد انتظار. 25

11-2 اجزای بازده25

1-11-2 سود دریافتی. 25

2-11-2 سود(زیان)سرمایه25

12-2 اندازه شرکت و اثر گذاری آن در عملکرد شرکت.. 29

1-12-1 لزوم تجزیه و تحلیل اندازه شرکت.. 29

13-2 شاخص های اندازه30

1-13-2 میزان دارایی شرکت.. 30

2-13-2 میزان فروش کل شرکت.. 30

3-13-2 لگاریتم فروش کل. 31

4-13-2 تعداد پرسنل شرکت.. 31

5-13-2 ارزش بازار شرکت.. 31

14-2مفهوم ارزش.. 32

15-2 انواع ارزش.. 32

1-15-2 ارزش اسمی. 32

3-15-2 ارزش بازار. 33

4-15-2 ارزش انحلال. 34

5-15-2 ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت.. 34

6-15-2 ارزش ذاتی. 34

7-15-2 ارزش منصفانه35

16-2 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME )35

17-2 قیمت گذاری (ارزشیابی) دارایی های مالی. 35

18-2 مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز. 36

19-2 مدل های تعادلی. 36

1-19-2 نظریه قیمت گذاری آربیتراژ. 37

2-19-2 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 39

1-2-19-2 کاربردهای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای. 41

3-19-2 مدل سه عاملی فاما و فرنچ. 41

1-3-19-2 عامل اندازه43

2-3-19-2 عامل ارزش.. 43

24-2 پیشینه تحقیق. 44

1-24-2 تحقیقات در خارج از ایران. 44

2-24-2 تحقیقات انجام شده در ایران. 49

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه53

2-3 روش تحقیق. 53

3-3 جامعه مطالعاتی. 54

4-3 قلمرو تحقیق:55

1-4-3 قلمرو موضوعی تحقیق :55

2-4-3-قلمرو زمانی تحقیق :55

3-4-3-قلمرو مکانی تحقیق :55

5-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق. 56

6-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 58

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه:64

2-4 شاخص های توصیفی متغیر ها64

3-4 آزمون فرضیه ها65

1-3-4 فرضیه اول. 67

2-3-4 فرضیه دوم71

4-4 آزمون فرضیات در حالت دو متغیره75

5-4 آزمون معنی داری رگرسیون چند گانه76

6-4 آزمون هم خطی. 86

7-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها87

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه91

2-5 نتایج آزمون فرضیه ها91

1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون تک متغیره91

2-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در حالت رگرسیون دو متغیره93

3-5 نتیجه گیری. 93

4-5 پیشنهاد هایی مبنی بریافته های تحقیق. 95

5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 96

6-5 محدودیت های تحقیق. 97

پیوستها:

پیوست الف:99

پیوست ب:105

پیوست ج:111

پیوست د:117

پیوست ه:123

منابع و ماخذ:

منابع فارسی:131

منابع لاتین:133

منابع اینترنتی:135

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….136

نگاره 1-1: یافته های تحقیقات در ارتباط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام10

نگاره 1-4 : توصیف متغیرها با شاخص های مرکزی، پراکندگی و نمودار توزیع داده ها (Statistics)65

نگاره 2-4 : آزمون كلموگروف- اسمیرنف در سطح هر پرتفوی. 66

نگاره 3-4 : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با اندازه شركت و بازده67

نگاره 4-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و بازده واقعی S/H.. 68

نگاره 5-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و بازده واقعی S/H.. 69

نگاره 6-4 : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده71

نگاره 7-4 : تحلیل واریانس بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی S/H.. 72

نگاره 8-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی ….S/H.. 73

نگاره 9-4 : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی. 76

نگاره 10-4: متغیرهای رگرسیون چند گانه77

نگاره 11-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/H 77

نگاره 12-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/M 78

نگاره 13-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/L 78

نگاره 14-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/H 79

نگاره 15-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/M 79

نگاره 16-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/L 80

نگاره 17-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/H.. 80

نگاره 18-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/M.. 81

نگاره 19-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/L. 82

نگاره 20-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/H.. 83

نگاره 21-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/M.. 84

نگاره شماره 22-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/L. 85

نگاره 23 -4 : تحلیل شاخص وضعیت و مقادیر ویژه متغیرهای مستقل. 86

نگاره 24-4: وضعیت هم خطی بین متغیرها87

نگاره 25-4 خلاصه نتایج فرضیات.. 89

نمودار1-1 : رابطه بین اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار جهت تشکیل پرتفوی. 56

نمودار1-3: رابطه بین هدف، روش و ابزار. 53

نمودار 1-4 : نمودار هیستوگرام در بازده واقعی. 70

نمودار 2-4 : معادله رگرسیون بین اندازه شركت و بازده واقعی S/H.. 70

نمودار 3-4 : نمودار هیستوگرام در بازده واقعی. 74

نمودار 4-4 : معادله رگرسیون بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی S/H 74

پایان نامه رابطه بین ارزش دفتری نسبت به ارزش بازار – میهن …

رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه …

۲ شهریور ۱۳۹۵ – با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس … به ارزش بازار با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.

دانلود مقاله بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …

تحقیق بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و …

تحقیق بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …

بررسي تاثير اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتري به ارزش …

توسط احمدپور احمد
نتايج به دست آمده نشان مي دهد که عوامل بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتري‏ … روي بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مي باشند و استفاده از يک مدل چند عاملي، … كليد واژه: ارزش بازار، ارزش دفتري، بتا، اندازه شرکت، مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي … همايش بين المللي ظرفيت شناسي و تاثيرگذاري فضاي مجازي در ارتقاي آموزش هاي …

[PDF]The Relationship assessment between the relative …

و ). اﻫﺮم اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ. ي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس. اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. ﻣﻬﺪي ﺗﻘﻮي. 1. ﺟﻮاد آﻗﺎﻣﺤﻤﺪي … و ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از روش رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﻲ. ﻧﺸﺎن … ﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ. ﻧﺴﺒﺖ. ﻫﺎي. E. P. و. B. P. و ارزش ﻓﻌﻠـﻲ ﺳـﻮدﻫﺎي. آﺗﻲ ﭘﺮداﺧﺖ … ].9[. اوﻫﻠﺴﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ارﺗﺒـﺎط. ﺑﻴﻦ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ارزش دﻓﺘـﺮي ﺑـﻪ ارزش. ﺑﺎزار.

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎد – دانشگاه تهران

توسط یحیی زاده فر – ‏2010
راﺑﻄﻪ. ﻧﺮخ ﮔ. ﺮدش ﺳﻬﺎم. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ. ﺑﺎزده ﺳـﻬﺎم. در ﺑـﻮرس اوراق. ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ. 1381 … ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ، ﻧﺮخ ﮔﺮدش ﺳﻬﺎم، ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم، اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ، ارزش دﻓﺘﺮي ﺑﻪ ارزش ﺑﺎزار. -1 …. در ﺑﺎزار. اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده. ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻋﻮ. اﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺴﺒﺖ ارزش دﻓﺘﺮي ﺑـﻪ ارزش. ﺑﺎزار … ﺑﻴﻦ ﺑﺎ. زده ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزار و ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻳﻚ ﺳﻬﻢ ﺑﺮرﺳﻲ. ﺷـﺪه اﺳـﺖ . آن. ﻫـﺎ. ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ.

[PDF]ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ي ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﺑﺎزده ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ

توسط عرب صالحی – ‏2012
ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ داراﻳﻲ. ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﺑﺎزده. ي. ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي. ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻋﺮ … ﺑﺎزده. ي. ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻟﺺ داراﻳﻲ. ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑـﺎ. ﺑﺎزده. ي. ﺳﻬﺎم را. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ … آوري ﺷﺪه ﺑﻪ. ﺻـﻮرت ﭘـﺎﻧﻠ. ﻲ. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻓﺮﺿﻴﻪ. ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار …. ﺷﺮﻛﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ارزش دﻓﺘﺮي ﺑﻪ ارزش ﺑـﺎزار. ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎ. ن ﺳﻬﺎم، اﻫﺮم ﻣﺎﻟﻲ و … را. ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ. ﺑـﺎزده.

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه …

به همین دلیل دراین تحقیق سعی شده به بررسی ارتباط نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار … روش تحقیق، روش همبستگی می باشد و جامعه آماری این تحقیق شرکت های فعال در صنعت … و برای آزمون فرضیه ها از آزمونهای آماری همبستگی استفاده گردیده است. … شرکت با سودآوری سهام شرکت های گروه قند پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به …

پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *