بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در سال های اخیر، باور عمیقی درباره ارزش آفرینی برای سهامداران مانند حاکمیت شرکتی به وجود آمده است
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 85
فرمت فایل doc
حجم فایل 75 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فروشنده فایل

کد کاربری 3069

کاربر

شرح مختصر:

در سال های اخیر، باور عمیقی درباره ارزش آفرینی برای سهامداران مانند حاکمیت شرکتی به وجود آمده است. جهانی شدن سازمان ها و پیشرفت فناوری اطلاعات باعث شده استکه انتظارات سرمایه گذاران از اطلاعاتافزایش یافته و در نتیجه موجب افزایش تقاضا برای معیارهای مربوط و شفاف اندازه گیری عملکرد شده است. امروزه سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و مدیران در جستجوی شاخصی به موقع و قابل اتکا برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستندکه از میان آنها می توان به جریان های نقدی آزاد اشاره کرد. با وجود این که جریان های نقدی آزاد، مقیاس مهمی برای سلامت مالی شرکت محسوب می شود اما محدودیت های خاص خود را دارد و از ترفند های حسابداری مصون نیست. در این تحقیق تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 82 تا 87، با به کارگیری روش رگرسیون خطی چندمتغیره مورد بررسی وآزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد میان جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که مدیران این شرکت ها تمایل دارند با استفاده از ابزار مدیریت سود، جریان های نقدی آزاد و در نهایت ارزش و ثروت سهامداران را افزایش دهند.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مساله

پیشینه تحقیق

فرضیه‌های تحقیق

روش تحقیق

متغیروابسته

متغیرهای مستقل

مدیریت سود

متغیر کنترل

آزمون فرضیه های تحقیق

بررسی و آزمون فرضیه اصلی اول

آزمون فرضیه اصلی دوم با استفاده از تحلیل رگرسیونی

بررسی مدل دوم با استفاده از تحلیل رگرسیونی به تفکیک FCF منفی و مثبت

نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

پیشنهادهای تحقیق

منابع و ماخذ

بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش …

بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. [منبع الکترونیکی]. افزودن به کتابخانه …

[DOC]تاثیر مشکل نمایندگی جریان های نقدی آزاد بر محتوای اطلاعاتی …

از صفحه 1تا 21. بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نظام الدین رحیمیان.

SID.ir | حسابداري مالي-زمستان 1388-دوره 1-شماره 4

كليد واژه: بازده سهام، جريانهاي نقدي عملياتي، اقلام تعهدي، سود حسابداري، دوره اندازه … 2 : بررسي تاثير ويژگي هاي خاص شركت ها بر محتواي اطلاعاتي سود و جريان هاي … 5 : محدوديت هاي مالي داخلي و خارجي و رابطه آن با سرمايه گذاري دارايي هاي سرمايه اي در شركت هاي … اهرم مالي و ارزش افزوده بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

[PDF]ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﻧﻘﺪي آزاد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ﺑﺮ راﺑﻄﻪ و

۱۹ خرداد ۱۳۹۳ – 21. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ﺑﺮ راﺑﻄﻪ. ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﻧﻘﺪي آزاد. و ارزش ﺳﻬﺎﻣﺪاران در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه. در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. ﻧﻈﺎم اﻟﺪﯾﻦ رﺣﯿﻤﯿﺎن. اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺮﮐﺰ …

فصلنامه دانش حسابرسي، شماره 52 – Magiran

مطالعه رابطه سازوكارهاي كاربردي ديوان محاسبات كشور با پاسخگويي مسئولين دستگاه هاي اجرايي حسن زارعي متين، …. بررسي آنتروپي صورتهاي مالي و اثر آن بر تغييرات سود در صنايع بورس اوراق بهادار تهران … بررسي تاثير مديريت سود بر رابطه جريان هاي نقدي آزاد و ارزش سهامداران در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فصلنامه بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، شماره 70 – Magiran

۲۹ تیر ۱۳۹۲ – بررسي تاثير عملكرد مديران بر اظهارنظر حسابرس مستقل در شركت هاي پذيرفته … بررسي ارتباط بين ارزش افزوده سرمايه فكري و عملكرد مالي، اقتصادي و بازار سهام … بر نقدشوندگي سهام شركت-هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … بررسي رابطه بين جريان هاي نقدي آزاد و مديريت سود از طريق فعاليتهاي واقعي در …

بررسی اثر جریان های نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود …

بررسی اثر جریان های نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … بسیاری از تحقیقات انجام شده درخصوص رابطه ی بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد، بر مبنای نظریه جنسن بوده است. از دیدگاه جنسن …

تاثیر جریان‌های نقد آزاد بر رابطه بین سود عملیاتی و بازده …

تاثیر جریان‌های نقد آزاد بر رابطه بین سود عملیاتی و بازده سهام شرکت‌های … به وجود دیدگاه‌های متفاوت عملی و نظری در مورد سود و امکان دستکاری آن توسط مدیریت، سود … پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1380 تا 1388 بررسی شده است. … همچنین با توجه به اینکه سود تقسیمی و ارزش دفتری سهام بر بازده سهام اثرگذار …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪ آزاد ﺷﺮﮐﺖ و ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪ آزا – دانش مالی …

… ﺑﺎ ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم. (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان) … داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان …. ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪي آزاد، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺘﺮي از ﺳﻮد دﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ. [. 3. ] … ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ داده ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ارزش ﺳﻬﺎم را ﻧﺸﺎن داد. [. ]6 …

[XLS]ليست پايان نامه هاي ارشد حسابداري

7, 4, بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام وسود هر سهم, محسن رحیمی دستجردی … 18, 15, رابطه ارزش افزوده اقتصادی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس, اکبر … میدان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس … 25, 22, بررسی رفتار رمه وار در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران طی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *