بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

تامین مالی از جمله مهمترین مباحث بحث برانگیز در مدیریت مالی و حسابداری است که تحقیقات گسترده ای را در حوزه امور مالی و حسابداری موجب شده است
دسته بندی اقتصاد
بازدید ها 134
فرمت فایل doc
حجم فایل 355 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 103

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

فروشنده فایل

کد کاربری 3069

کاربر

شرح مختصر: تامین مالی از جمله مهمترین مباحث بحث برانگیز در مدیریت مالی و حسابداری است که تحقیقات گسترده ای را در حوزه امور مالی و حسابداری موجب شده است. علیرغم گستردگی روش های تامین مالی، مدیران باید از چگونگی نحوه تامین مالی و اثر بکارگیری هر یک از آن ها بر عملکرد عملیاتی، سودآوری و بازده آتی سهام شرکت ها آگاه باشند. برهمین مبنا در این تحقیق تاثیر اهرم بدهی عملیاتی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی، بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام در 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1383 الی 1388 مورد بررسی قرارگرفته است. روش آماری تحقیق، توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون به روش تحلیل داده های ترکیبی می باشد. یافته ها نشان می دهد که رابطه معنادار مثبتی بین اهرم بدهی عملیاتی و اهرم بدهی قراردادی با بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها وجود دارد و اهرم کل نیز موجب تعدیل رابطه اهرم بدهی عملیاتی با بازده آتی حقوق صاحبان سهام می شود. یافته های این تحقیق علاوه بر پركردن خلاء تحقیقاتی در این زمینه، برای مدیران و سرمایه گذاران مفید می باشد.

فهرست مطالب

چكیده:1

مقدمه:2

فصل اول:كلیات تحقیق

1-1مقدمه4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1 بیان مساله تحقیق. 6

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

5-1 اهداف تحقیق. 7

6-1 فرضیات تحقیق. 8

7-1 قلمرو تحقیق. 8

8-1 تعریف واژه های تخصصی تحقیق. 9

فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه11

2-2 بازار بورس.. 12

3-2 دلایل عمده تامین مالی شركت ها12

4-2 روش های تامین مالی. 13

1-4-2 تامین مالی كوتاه مدت.. 13

2-4-2 تامین مالی بلند مدت.. 13

5-2 تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی. 14

1-5-2 بدهی های عملیاتی قراردادی. 15

1-1-5-2 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری)15

1-1-1-5-2 هزینه اعتبارات تجاری. 15

2-1-1-5-2 هزینه عدم استفاده از تخفیف.. 16

3-1-1-5-2 تأخیر در پرداخت.. 16

4-1-1-5-2 اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی. 16

2-1-5-2 اسناد پرداختنی. 17

3-1-5-2 سایر حساب ها و اسناد پرداختنی. 17

4-1-5-2 پیش دریافت از مشتریان. 17

2-5-2 بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر)18

1-2-5-2 ذخیره هزینه های معوق. 19

2-2-5-2 ذخیره مالیات.. 19

3-2-5-2 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان. 19

6-2 تامین مالی ناشی از بدهی های مالی. 20

1-6-2 بدهی های مالی كوتاه مدت.. 20

1-1-6-2 اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت)21

1-1-1-6-2 اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی. 21

2-1-6-2 وام های بانکی کوتاه مدت.. 22

3-1-6-2 وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی. 22

4-1-6-2 وثیقه قرار دادن موجودی کالا. 23

2-6-2 بدهی های مالی میان مدت و بلندمدت.. 23

1-2-6-2 وام های بانكی بلندمدت.. 24

2-2-6-2 وام های شركت های بیمه و سایر موسسات اعتباری. 24

3-2-6-2 تامین مالی تجهیزات.. 24

4-2-6-2 بدهیهای رهنی. 24

5-2-6-2 اوراق قرضه25

1-5-2-6-2 انواع اوراق قرضه25

6-2-6-2 مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهیهای بلندمدت.. 26

7-2 تشریح بازده و انواع آن. 28

1-7-2 بازده سهام28

2-7-2 بازده مورد انتظار یك سهم30

3-7-2 بازده ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام30

4-7-2 بازده دارایی. 31

5-7-2 بازده سرمایه گذاری. 31

8-2 نظرات و تئوری های تامین مالی. 32

1-8-2 نظریه سنتی. 32

2-8-2 نظریه مودیگلیانی و میلر. 33

3-8-2 مالیات و نظریه مودیگلیانی و میلر. 34

4-8-2 هزینه های ورشكستگی و نظریه مودیگلیانی و میلر. 34

5-8-2 هزینه های نمایندگی. 34

6-8-2 تئوری موازنه ایستا یا پایدار. 35

7-8-2 نظریه عدم تقارن اطلاعات.. 36

8-8-2 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی ( تئوری ترجیحی)37

9-2 مروری مختصر بر مطالعات و تحقیقات.. 39

1-9-2 مروری مختصر بر مطالعات خارجی. 40

2-9-2 مروری مختصر بر مطالعات داخلی. 42

فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه47

2-3 روش تحقیق. 47

3-3 متغیر های تحقیق. 48

1-3-3 متغیر مستقل. 48

2-3-3 متغیر وابسته48

3-3-3 متغیر کنترل. 49

4-3 مدل مفهومی تحقیق. 50

5-3 اهداف تحقیق. 50

6-3 فرضیات تحقیق. 51

7-3 جامعه آماری و نمونه تحقیق. 52

8-3 روش گردآوری اطلاعات.. 52

9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها :53

10-3 آمار توصیفی. 53

11-3 آزمون های رگرسیونی لازم در سه بخش زیر ارائه گردیده است:53

12-3 رگرسیون فرضیات تحقیق بصورت زیر می باشد:56

13-3 معرفی نرم افزار Eviews. 57

14-3 انواع داده‌ها57

15-3 مدل داده های ترکیبی سری زمانی- مقطعی (پنل)58

16-3 انواع مدل های بکار رفته در داده های ترکیبی. 58

17-3 تحلیل رگرسیون. 59

18-3 فروض کلاسیک… 60

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4مقدمه‏64

2-4 آمار توصیفی. 64

3-4 آزمون فرضیه های تحقیق. 66

1-3-4 آزمون هم خطی بین متغیرها ونرمال بودن داده ها66

2-3-4 بررسی ناهمسانی واریانس.. 67

3-3-4 بررسی خود همبستگی. 68

4-3-4 آزمون F و آزمون هاسمن. 68

5-3-4 تحلیل رگرسیون (فرآیند آزمون فرضیه ها)69

1-5-3-4 آزمون فرضیه اصلی. 71

2-5-3-4 آزمون فرضیات فرعی. 72

1-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی اول:72

2-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی دوم:72

3-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی سوم:73

4-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم:73

4-4معادله خروجی مدل تحقیق. 74

فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5مقدمه76

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها76

1-2-5 فرضیه اصلی. 76

2-2-5 فرضیه فرعی اول. 77

3-2-5 فرضیه فرعی دوم77

4-2-5 فرضیه فرعی سوم78

5-2-5 فرضیه فرعی چهارم78

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 78

4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 80

5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 80

6-5 محدودیت های تحقیق. 80

پیوستها

خروجی نرم افزار. 83

منابع و ماخذ

منابع فارسی:88

منابع لاتین:91

چکیده لاتین. 93

جدول 1-1 خلاصه تحقیقات انجام شده5

جدول 1-4 نتایج آمار توصیفی. 65

جدول 2-4 جدول همبستگی برای تست هم خطی دادها66

جدول 3-4 نتایج آزمون ناهمسانی وایت.. 68

جدول 4-4 آزمون F لیمر. 69

جدول 5-4: آزمون هاسمن. 69

جدول 6-4 نتایج آزمون رگرسیون تركیبی. 70

نمودار 1-3 مدل مفهومی تحقیق. 50

بررسي تأثیر اهرم بدهي عملیاتي بر بازده آتي حقوق صاحبان …

توسط حسین فخاري
بررسي تأثیر اهرم بدهي عملیاتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شركتهاي پذيرفته شدة بورس اوراق بهادار تهران … بر همین مبنا در این تحقیق، تأثیر اهرم بدهی عملیاتی

[PDF]بررسی تأثیر نسبت های اهرم مالی بر بازده آتی حقوق صاحبان …

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻫﺮﻡ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺁﺗﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ. ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ … ﺑﺪﻫﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ … ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻃﯽ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ۱۳۸۷ ﺗﺎ ۱۳۹۲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ … ۱۸۹ ﺷﺮﮐﺖ. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ۵ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. … ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺟﺎﺭﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ، ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺁﺗﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ، ﺍﻫﺮﻡ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ. ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ. ﻟﯿﻨﮏ ﺛﺎﺑﺖ …

مقاله بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر سودآوری آتی و …

محل انتشار: همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی … نمونه پژوهش متشکل از 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1379-1387 است. … بدهی عملیاتی قراردادی، بدهی عملیاتی برآوردی، بازده حقوق صاحبان سهام عادی، نسبت …

[PDF]ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ي ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﺑﺎزده ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ

توسط عرب صالحی – ‏2012
ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ داراﻳﻲ. ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﺑﺎزده. ي. ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي. ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ….. ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم داد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. ي. ﺑﻴﻦ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن. ﺳﻬﺎم. (. اﻫﺮم ﻣﺎﻟﻲ. و ). ﺑﺎزده ….. ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺮ ﺑﺎزده. ﻫﺎي آﺗـﻲ. ﺳﻬﺎم ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ، ﻓﺮﺿﻴﻪ. ي. اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣ. نﺎ. ﻫﺎ.

بررسی تاثير اهرم بدهی عملياتی بر بازده آتی حقوق صاحبان …

بررسی تاثير اهرم بدهی عملياتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران دانلود پایان نامه پروپوزال حسابداری کارشناسی ارشد …

[PDF]Analysis of the Relationships Between Capital Structure …

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﺑﺎزده ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ در ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه. در ﺑﻮرس اوراق … ﺑﺎزده ﻏﻴﺮﻋﺎدي اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ، اﻫﺮم ﻣﺎﻟﻲ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار … ﻛﻨﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد ﺑﻴﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران، ﺳﻮد را در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ …. ﺑﺎزده. ﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم، ﺑﺎ اﻫﺮم ﻣﺎﻟﻲ،. ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﺮوه. ﻫﺎي رﻳﺴﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ….. ﺑﺎزده ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي آﺗﻲ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان.

بررسي تاثير متغيرهاي حسابداري بر بازده غير عادي آتي سهام …

توسط بهرام فر نقي
… بر بازده غير عادي آتي سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. … مي دهد که اطلاعات مربوط به درجه اهرم مالي، اقلام تعهدي، نرخ بازده سرمايه گذاري، رشد دارايي … در وجوه نقد عملياتي، ارزش بازار شرکت، نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام، هزينه …

[XLS]ليست پايان نامه هاي ارشد حسابداري

7, 4, بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام وسود هر سهم, محسن رحیمی دستجردی … 14, 11, رابطه جزء غیر عملیاتی سود با سود غیر عادی آتی و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام … 34, 31, شناسایی تاثیر متغیرهای منتخب مالی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار … در پیش بینی سود هر سهم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …

بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام …

هدف این تحقیق بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام است. … نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد که اطلاعات مربوط به درجه اهرم مالی. … تغییر در وجوه نقد عملیاتی. ارزش بازار شرکت. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. … حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

[PDF]اثرتصمیمات تامین مالی مدیریت بر جریانهای نقدی

توسط طالب نیا – ‏2015
مدیریت از جمله تصمیمات تامین مالی، روی عملکرد آتی شرکت تاثیرگذار است. ….. با افزایش اهرم مالی، جریانهای نقدی عملیاتی و تامین مالی نیز افزایش یافته اما … مثبت معنی دار بین نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام با اجزای مدل سه بخشی صورت … بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیده …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *