مجموعه سوالات استخدامی همراه با جواب

مجموعه سوالات استخدامی همراه با جواب

مجموعه سوالات استخدامی در اروگان های مربوط به حسابداری و مدیریت و انبارداری و کتاب داری و استخدامی های دیگر
دسته بندی آزمون های استخدامی
بازدید ها 109
فرمت فایل pdf
حجم فایل 2430 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 300

مجموعه سوالات استخدامی  همراه با جواب

فروشنده فایل

کد کاربری 3101

کاربر

با اسن سوالات استخدامی که که دانلود خواهین کردین میتوانین در بیشتر استخدامی ها قبول بشین چون این نمونه سوالات مجموعه سوالات که بصورت تکرار در همه ازمون های استخدامی داده شده است جمع اوری گردیده است.و مجموعه سوالات به صورات جداگانه و در کتاب های جداگانه است این کتاب شامل چند رشته است که در استخدامی از آن ها خواهند داد.

دانلود گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح به صورت کامل – …

۱۷ اسفند ۱۳۹۵ – آزمایش خزش; آزمایش خیز تیرهای خمیده; آزمایش پیچش تا حد گسیختگی; آزمایش خمش تیرهای مستقیم; آزمایش پیچش الاستیک; ازمایش کمانش; آزمایش …

[PDF]ﺷﺮح دﺳﺘﮕﺎه

دﺳﺘﮕﺎه آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻴﺰ ﺗﻴﺮﻫﺎ. ﺷﺮح دﺳﺘﮕﺎه. ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻤﺶ ﺗﻴﺮﻫﺎ (ﺷﻜﻞ. )1. ، ﺁزﻣﺎﻳﺶ. هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ. -. ﺗﻮان اﻛﺜﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻤﺶ ﺗﻴﺮﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ داد. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪﺳﺖ …

دانلود گزارشکار آزمایشگاه مقاومت مصالح | سیویل وب

۱۲ فروردین ۱۳۹۳ – این گزارش کار شامل موارد زیر میباشد: 1) آزمایش خزش ۲) آزمایش خیز تیر های خمیده ۳) آزمایش پیچش تا حد گسیختگی ۴) آزمایش خمش تیر های مستقیم ۵) …

[PDF]آزمايشگاه مقاومت مصالح

قابليت دستگاه و آزمايش. هاي قابل انجام. : -. محاسبه. ضريب. ارتجاعي. با. استفاده. از. انحناي. رتي.. -. تحقيق. معادله. سه. لنگر.. -. تعيين. خيز. تير. مستقيم. تحت.

گزارشکار آزمایشگاه مقاومت مصالح | برترین های آموزشی و علمی …

۱۲ اسفند ۱۳۹۵ – آزمایش شماره ۱ : خزش; آزمایش شماره ۲ : خیز تیرهای خمیده; آزمایش شماره ۳ : پیچش تا حد گسیختگی; آزمایش شماره ۴ : خمش تیرهای مستقیم; آزمایش شماره ۵ …

گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح شامل آزمایشهای: خزش، خیز …

۲۳ اسفند ۱۳۹۵ – گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح شامل آزمایشهای: خزش، خیز تیرهای خمیده، پیچش، خمش تیرهای مستقیم، پیچش الاستیک، کمانش، کشش، پیچش …

آزمایش خیز | مرجع مهندسی عمران ایران

۱) آزمایش خزش ۲) آزمایش خیز تیر های خمیده ۳) آزمایش پیچش تا حد گسیختگی ۴) آزمایش خمش تیر های مستقیم ۵) آزمایش پیچش الاستیک ۶) آزمایش کمانش ۷) آزمایش …

گزارشکار آزمایشگاه مقاومت مصالح | مرجع مهندسی عمران ایران

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ – ۴) آزمایش خمش تیر های مستقیم ۵) آزمایش پیچش الاستیک ۶) آزمایش کمانش ۷) آزمایش کشش ۸) آزمایش پیچش مقاطع توخالی جدار نازک ۹) آزمایش ضربه.

آزمایش خیز تیر – پارسه

هنگامی که یک تیر با محور طولی مستقیم تحت اثر بارهای جانبی قرار می گیرد ، محور آن … تیرها می توان محدوده وسیعی از آزمایش های مربوط به مبحث خمش تیرها را انجام داد .

آزمایش خیز تیرهای مستقیم – معماری نوین

دانلود گزارش کار آزمایش های مقاومت مصالح. عنوان آزمایش ها: ۱- آزمایش خزش. ۲- آزمایش خیز تیرهای خمیده. ۳- آزمایش پیچش تا حد خمیدگی. ۴- آزمایش خیز تیرهای مستقیم.

آزمایش خمش تیرهای مستقیم

آزمایش خمش تیرهای مستقیم

این آزمایش دریک فایل پاورپوینت در32 صفحه می باشدکه تمامی نکات درباره آزمایش خمش تیرهای مستقیم دارامی باشد
دسته بندی عمران و ساختمان
بازدید ها 200
فرمت فایل zip
حجم فایل 1655 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32

آزمایش خمش تیرهای مستقیم

فروشنده فایل

کد کاربری 3100

کاربر

این آزمایش هم چنین برای بدست آوردن مدول الاستیسیته .خیزتیر.شعاع انحنای تیرو…….می باشدوهمچنین برای انواع تیرهاوتکیه گاه هاانجام می شود

دانلود گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح به صورت کامل – …

۱۷ اسفند ۱۳۹۵ – آزمایش خزش; آزمایش خیز تیرهای خمیده; آزمایش پیچش تا حد گسیختگی; آزمایش خمش تیرهای مستقیم; آزمایش پیچش الاستیک; ازمایش کمانش; آزمایش …

[PDF]ﺷﺮح دﺳﺘﮕﺎه

دﺳﺘﮕﺎه آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻴﺰ ﺗﻴﺮﻫﺎ. ﺷﺮح دﺳﺘﮕﺎه. ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻤﺶ ﺗﻴﺮﻫﺎ (ﺷﻜﻞ. )1. ، ﺁزﻣﺎﻳﺶ. هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ. -. ﺗﻮان اﻛﺜﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻤﺶ ﺗﻴﺮﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ داد. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪﺳﺖ …

دانلود گزارشکار آزمایشگاه مقاومت مصالح | سیویل وب

۱۲ فروردین ۱۳۹۳ – این گزارش کار شامل موارد زیر میباشد: 1) آزمایش خزش ۲) آزمایش خیز تیر های خمیده ۳) آزمایش پیچش تا حد گسیختگی ۴) آزمایش خمش تیر های مستقیم ۵) …

[PDF]آزمايشگاه مقاومت مصالح

قابليت دستگاه و آزمايش. هاي قابل انجام. : -. محاسبه. ضريب. ارتجاعي. با. استفاده. از. انحناي. رتي.. -. تحقيق. معادله. سه. لنگر.. -. تعيين. خيز. تير. مستقيم. تحت.

گزارشکار آزمایشگاه مقاومت مصالح | برترین های آموزشی و علمی …

۱۲ اسفند ۱۳۹۵ – آزمایش شماره ۱ : خزش; آزمایش شماره ۲ : خیز تیرهای خمیده; آزمایش شماره ۳ : پیچش تا حد گسیختگی; آزمایش شماره ۴ : خمش تیرهای مستقیم; آزمایش شماره ۵ …

گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح شامل آزمایشهای: خزش، خیز …

۲۳ اسفند ۱۳۹۵ – گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح شامل آزمایشهای: خزش، خیز تیرهای خمیده، پیچش، خمش تیرهای مستقیم، پیچش الاستیک، کمانش، کشش، پیچش …

آزمایش خیز | مرجع مهندسی عمران ایران

۱) آزمایش خزش ۲) آزمایش خیز تیر های خمیده ۳) آزمایش پیچش تا حد گسیختگی ۴) آزمایش خمش تیر های مستقیم ۵) آزمایش پیچش الاستیک ۶) آزمایش کمانش ۷) آزمایش …

گزارشکار آزمایشگاه مقاومت مصالح | مرجع مهندسی عمران ایران

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ – ۴) آزمایش خمش تیر های مستقیم ۵) آزمایش پیچش الاستیک ۶) آزمایش کمانش ۷) آزمایش کشش ۸) آزمایش پیچش مقاطع توخالی جدار نازک ۹) آزمایش ضربه.

آزمایش خیز تیر – پارسه

هنگامی که یک تیر با محور طولی مستقیم تحت اثر بارهای جانبی قرار می گیرد ، محور آن … تیرها می توان محدوده وسیعی از آزمایش های مربوط به مبحث خمش تیرها را انجام داد .

آزمایش خیز تیرهای مستقیم – معماری نوین

دانلود گزارش کار آزمایش های مقاومت مصالح. عنوان آزمایش ها: ۱- آزمایش خزش. ۲- آزمایش خیز تیرهای خمیده. ۳- آزمایش پیچش تا حد خمیدگی. ۴- آزمایش خیز تیرهای مستقیم.

پروژه مالی انبار داری

پروژه مالی انبار داری

در فایل زیپ شده و به صورت جداگانه می باشد و به صورت فصل بندی شده و تایید شده توسط اساتید برتری دانشگاه
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 183
فرمت فایل zip
حجم فایل 91 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 68

پروژه مالی انبار داری

فروشنده فایل

کد کاربری 3101

کاربر

مقدمه :

امروزه مؤسسات دولتی و تولیدی و خدماتی برای آنکه فعالیتهای خود را بطور مداوم انجام دهند و نیازهای روزمره و برنامه های جاری و آتی خود را تأمین نمایند احتیاج به انبار یا انبارهایی دارند که اموال این انبارها نیز باید توسط مسئول یا مسئولینی ثبت و نگهداری شود .

در این پروژه سعی بر آن شده است که تا حدودی اطلاعات جامع و کاملی از یک سیستم انبارداری یک اداره در اختیار مطالعه کنندگان قرار بگیرد .امید که مؤثر واقع شود .

کلیات انبارداری :

انبارداری در صورتی که مواد یا وسایلی از سوی واحدهای مربوطه شهرداری درخواست شود و در صورت وجود در انبار مقدار درخواست شده را در حواله ثبت و تحویل واحد درخواست کننده می دهد .

در صورتی که مواد یا وسایل مورد نیاز در انبار موجود نباشد وسایل از طریق انبار درخواست می شود بعد از دستور خرید مدیر عامل یا شهردار و امور مالی کارپرداز اقدام به خرید می کند و وسایل خریداری شده توسط کارپردازی تحویل انبار می گردد در انبار وسایل مربوطه طبقه بندی و به تدریج تحویل واحدهای مربوطه می شود . کارپرداز طبق فاکتور سند وسایل مربوطه را تنظیم و بعد از امضاء مسئول مربوطه به امور مالی تحویل می دهد معمولاً در خرید این وسایل مدتی طول می کشد تا به دست واحد درخواست کننده برسد اما در صورتی که این وسایل ضروری و در موقعیت اضطراری درخواست شود به صورت فوری تهیه و ثبت و به درخواست کننده تحویل می گردد (1).

هدف از ایجاد یک سیستم انبار :

  1. شناسایی و دسترسی بهتر و راحت تر به موجودی انبار مخصوصاً در مؤسساتی با حجم موجودی های زیاد و متنوع .

دادن اطلاعات دقیق و صحیح به مدیریت و سایر بخشهای مؤسسه

فصل اول : کلیات

مقدمه—————————————————-2

کلیات انبارداری ——————————————–3

هدف از ایجاد یک سیستم انبار ———————————-3

تعریف انبار ————————————————4

انبار از نظر فرم ساختمانی ————————————–4

وظایف انباردار———————————————-5

اهمیت انبار ————————————————6

کمک انباردار ———————————————-6

عوامل مؤثر در انتخاب محل انبار ———————————6

انواع انبار ( در شهرداری ) ————————————–7

انواع موجودی های انبار —————————————7

ساختار سازمانی انبار ——————————————8

فصل دوم : منابع ورود کالا به انبار

منابع ورود کالا به انبار—————————————-10

خرید داخلی ———————————————-10

سفارش کالا به فروشنده—————————————12

خریدهای خارجی——————————————-17

توضیح مانیفست ——————————————-18

کالاهای انتقالی از سایر انبار ها و اجناس برگشتی———————-18

نحوه و موارد استفاده از فرم برگشت کالا—————————20

فصل سوم : اصول حفظ ، نگهداری و ثبت در انبار

کدگذاری ———————————————–24

هدف از کدگذاری —————————————–24

روش طبقه بندی و کدگذاری ———————————-24

کاردکس انبار ———————————————26

قبض انبار ————————————————28

فرم سند هزینه ———————————————32

عملیات حسابداری ——————————————32

چیدن مواد و وسایل در انبار ————————————33

اصول ایمنی و حفاظت در انبار ———————————-33

خروج مواد از انبار ——————————————35

حسابداری خروج کالا از انبار———————————–37

فصل چهارم : تعیین تعداد سفارش مقرون به صرفه

تعیین تعداد سفارش مقرون به صرفه ——————————39

حد تجدید سفارش——————————————39

حداقل موجودی ——————————————-40

با صرفه ترین مقدار سفارش ————————————40

4) دوره گردش موجودی مواد ———————————-42

5) حداکثر موجودی مواد ————————————-42

فصل پنجم : کنترل موجودی های انبار

کنترل موجودی های انبار————————————–48

تشکیل کمیته انبارگردانی————————————–49

تنظیم برنامه انجام کار و زمان انبارگردانی ————————–50

هماهنگ کننده عملیات ————————————–50

مسئول ثبت شمارش —————————————–51

گروههای شمارش ——————————————51

اجرای عملیات انبارگردانی————————————-52

عملیات پس از شمارش—————————————52

مغایرتها ممکن است به علت یکی از علل زیر باشد———————52

تهیه گزارش نتایج عملیات انبارگردانی —————————-53

فصل سوم : توصیه و پیشنهادات

توصیه و پیشنهادات —————————————–56

منابع و ماخذ ———————————————-58

پروژه مالی انبارداری – میهن داکیومنت

این فایل، پروژه ای کامل در خصوص انبارداري می باشد و شامل بخش هاییی از قبیل : تعریف انبار، نقش انبار در تجارت ، انواع انبار، بخش های مختلف یک انبار.

دانلود پروژه انبارداری شرکت سایپا – پروژه دات کام

۲۲ شهریور ۱۳۹۶ – عنوان پروژه : انبارداری شرکت سایپا قالب بندی : Word قیمت : رایگان شرح مختصر : مواد … دانلود پایان نامه افشای تطبیقی صورتهای مالی در ایران …

دانلود پروژه مالی انبار داری و انبار گردانی – حسابداری

۲۴ شهریور ۱۳۹۶ – میشه پروژه مالی با موضوع انبارداری و انبار گردانی بهم ایمیل کنید … ببخشید چندتاپروژه مالی باموضوع انبارداری نیازدارم میشه به ایمیلم بفرستید.

دانلود رایگان پروژه طراحی یک سیستم انبارداری – رشته …

دانلود رایگان پروژه طراحی یک سیستم انبارداری – رشته حسابداری. توضیحات : امروزه با پیشرفت علوم و تکنولوژی امکان تولید انبوره کالا فراهم شده است و این کار …

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوه انبارداری | مرجع …

۸ تیر ۱۳۹۴ – در این پست می توانید متن کامل پروژه مالی رشته حسابداری با موضوه انبارداری را با فرمت ورد word دانلود نمائید: مقدمه: در بررسي مؤسسات و سازمان هاي.

پروژه – انبارداری+دانلود فایل در قالب word

پروژه – انبارداری+دانلود فایل در قالب word – پروژه های رایگان در انواع زمینه ها – پروژه. … اجراي قوانين و دستورالعملها ي سازمان در كليه امور خصوصا انبارداري كه جنبه مالي …

پروژه مالی انبارداری – دانلود پاورپوینت طرح توجیهی و کاراموزی

گزارش پروژه مالی و حسابداری طراحی يک سيستم انبارداری , پروژه رشته حسابداری , طراحی سیستم انبارداری , گزارش کار رشته حسابداری , سیستم انبارداری , پروژه …

کمک حسابدار | انبارداری شرکت سایپا | پروژه و پايان نامه

فهرست مطالب : انبار داری. تعریف. خط مشی. سایپا. شیوه ورود کالا به انبار نمایندگی‌های مجاز. بازار انبار. انتقال کالا بین انبارهای نمایندگی‌ها. طبقه بندی و شماره گذاری …

طراحی سیستم انبارداری – پروژه بیست – پروژه ، مقاله ، پایان …

۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ – طراحی سیستم انبارداری – پروژه بیست – پروژه ، مقاله ، پایان نامه ، برنامه نویسی … پروژه مالی. عنوان: … ۱-۵-۲-فرایندهای پشتیبان در انبارداری.

پروژه مالی انبارداری – مرکز پروژه های دانشجویی ایران پاس

پروژه حسابداری انبارداری. فهرست مطالب : فصل اول : مقدمه 2-1 تعاریف تعریف انبارداری : تعریف کمک انباردار : تعریف جابجایی : تعریف سیستم اطلاعاتی انبار :

بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان سال متوسطه در درس تاریخ از دیدگاه معلمان

بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان سال متوسطه در درس تاریخ از دیدگاه معلمان

تمام مطالب این در آفیس می باشد و به صورت جداگانه و فصل بندی شده می باشد
دسته بندی روان شناسی
بازدید ها 287
فرمت فایل doc
حجم فایل 268 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50

بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان  سال متوسطه در درس تاریخ از دیدگاه معلمان

فروشنده فایل

کد کاربری 3101

کاربر

نتیجه گیری

در این تحقیق که موضوع ما افت تحصیلی در درس تاریخ ایران و جهان (2) بود بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات که در فصل چهارم آمده است ، بر روی سوالات نظر سنجی که از 20 سوال تشکیل شده بئد و برای هر سوال تحقیق 5 سوال در نظرگرفته شده بود و این سوالات در بین 20 نفر از دبیران درس تاریخ ایران و جهان (2) پخش شد نتیجه گیری زیر انجام شد .

  1. تأثیر روش تدریس معلمان بر افت تحصیلی

اولین سوال تحقیق این است که «آیا روش تدریس معلمان بر افت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه در درس تاریخ ایران و جهان (2) مؤثر است ؟»

پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات نتیجه تحقیق در مورد این سوال این است که روش تدریس معلمان (روش بحث گروهی ، روش تدریس سخنرانی ، مشارکت دادن دانش آموزان در تدریس ، استفاده از مثالها ، فعالیت های خلاقانه دانش آموزان ) برکاهش افت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه در درس تاریخ ایران و جهان (2) تأثیر زیادی دارد .

2- تأثیر روش ارزشیابی معلمان بر افت تحصیلی

دومین سوال تحقیق این است که «آیا روش های ارزشیابی معلمان بر افت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه در درس تاریخ ایران و جهان (2) تأثیری دارد ؟»بعد از تجزیه و آنالیز داده های آماری از پرسشنامه فرض ما مورد تأئید قرار گرفت و نتیجه این سوال این شد که آزمونهای شفاهی ، کتبی ،ارزشیابی بر اساس تکالیف درسی ، ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه در درس تاریخ ایران و جهان (2) تأثیر بسزایی دارد .

3-تأثیر امکانات آموزشی بر افت تحصیلی

سوال سوم خود را در این پروژه این سوال قرار دادیم که «آیا امکانات آموزشی تأثیری بر میزان افت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه در درس تاریخ ایران و جهان (2)دارد ؟ »

بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده نتیجه گیری می کنیم که امکانات آموزشی شامل وسایل کمک آموزشی ، گردشها و بازدیدهای علمی ، کتابهای آموزشی ، وسایل سمعی ، بصری ، کلاسهای جبرانی در کاهش افت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه درس تاریخ ایران و جهان (2) تأثیر خیلی زیادی دارد .

4-تأثیر میزان تحصیلات والدین بر افت تحصیلی

بالاخره آخرین سوال تحقی این سوال می باشد که «آیا میزان تحصیلات والدین بر افت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه در درس تاریخ ایران و جهان (2)مؤثر است ؟»

با توجه به نتایج به دست آمده از اطلاعات گردآوری شده نتیجه می گیریم که تحصیلات پدر ، تحصیلات مادر ، علاقه پدر به اداره تحصیلات دانش آموز ، علاقه مادر به اداره تحصیلی دانش آموز ، و تحصیلات هر دوی والدین با هم در کاهش افت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه در درس تاریخ ایران و جهان (2) تأثیر خیلی زیاد و چشمگیری دارد .

پیشنهادات

سر انجام در پایان پژوهش بعد از نتیجه گیری بر روی اطلاعات بدست آمده از طریق آنالیز نظر سنجی که برای سوال های تحقیق انجام شد به ارائه پیشنهاد به مدیران ، طراحان برنامه آموزشی ، وزارت آموزش و پرورش و انجمن اولیاء و مربیان مدارس می پردازیم .

الف )اولین پیشنهاد من به مدیران مدارس می باشد که در امر آموزش و پرورش مسئولیت بیشتری دارند .

پیشنهادی که برای مدیران عزیز دارم این است که از معلمان کارآزموده و متخصص در درس تاریخ استفاده کنند معلمان نقش بسزائی در بالا بردن میزان انگیزش دانش آموزان دارند با وجود این لزوم اختصاص بودجه به این امر و پرداختن به باز آموزی تربیت معلم در درس تاریخ به وضوح احساس می شود همچنین از طرفی برگزاری هر چه بیشتر مسابقات علمی و المپیاد در درس تاریخ در سطح شهرستان از سوی مدیران می تواند نقش والایی در ایجاد انگیزش و بالابردن کارایی دانش آموزان داشته باشد .

ب)دومین پیشنهادم به طراحان برنامه آموزشی است که در نظام آموزشی نقش مؤثری ایفا می کنند .

پیشنهادی که دارم این است که در هنگام طرح برنامه آموزشی درس تاریخ به تناسب محتواها توجه کنند و محتوای کتب درسی با مراحل رشد دانش آموزان در مقاطع مختلف تناسب داشته باشد . تناسب محتوا ، انگیزش و علاقه دانش آموز را به درس بیشتر می کند . طراحان تعداد دروس را متناسب با سن دانش آموزان انتخاب کنند زیرا درس زیاد و ناپیوسته معمولاً دانش آموز را خسته می کند و انگیزش آنان را به تحصیل کم می سازد

پ)سومین پیشنهادی که دارم به وزارت آمورزش و پرورش شهرستان پارس آباد است . پیشنهادم این است که کودکان بعضی خانواده های فقیر و تهی دست با وجود علاقه و تمایل به ادامه تحصیل به دلیل فقر مالی و مجبور به ترک تحصیل می شوند پس لازم است وزارت آموزش و پرورش با کوششهای بیشتر و با برنامه ریزی صحیح این خانواده ها را شناسایی کند و با مساعدتهای لازم به منظور تکمیل لوازم تحصیلی و نیازهای غذایی دانش آموز از ترک تحصیل دانش آموزان جلوگیری به عمل آورد .

ج ) چهارمین وآخرین پیشنهادم به انجمن اولیاء و مربیان مدارس می باشد

پیشنهادم این است که این انجمن در جهت جلوگیری از افت تحصیلی ، از دانش آموزان قوی برای تقویت دانش آموزان ضعیف استفاده کنند . انجمن اولیاء و مربیان خانواده هایی را که در آنها افراد تحصیل کرده برای کمک به فرزندان وجود ندارد ، شناساسیی کنند و با همکاری مدرسه از دانش آموزان قوی تر برای رفع اشکالات درسی دانش آموزان ضعیف این خانواد ها کمک گرفته شود در این صورت می توانند سهم موثری در تقلیل افت تحصیلی داشته باشند .

فصل اول :‌طرح تحقیق

مقدمه ——————————————————-2

بیان مسأله —————————————————–3

ضرورت و اهمیت مسأله ——————————————4

اهداف تحقیق ————————————————–6

پرسشهای تحقیق ————————————————7

تعریف مفاهیم و واژه ها——————————————-8

فصل دوم : پیشینه ی تحقیق

افت تحصیلی ————————————————-10

علایم و نشانه ها ———————————————–10

علل و عوامل مؤثر در افت تحصیلی ———————————-10

افت تحصیلی و انواع آن —————————————–13

عوامل اجتماعی افت تحصیلی ————————————–14

مدرسه گریزی و ضعف تحصیلی نوجوانان ——————————18

نقش اولیاءمدرسه در زمینه افت تحصیلی دانش آموزان———————19

عوامل شخصی موثر در ایجاد افت تحصیلی —————————–20

مسائل آموزشی و افت تحصیلی نوجوانان ——————————21

آثا راجتماعی افت تحصلی—————————————-22

تعریف و طرح مسئله ی افت تحصیلی در درس تاریخ ایران و جهان (2)——–23

علل افت تحصیل دانش اموزان در درس تاریخ ایران و جهان (2)————-24

عوامل فعال نبودن دانش آموزان و عدم انگیزه آنان در درس تاریخ ایران و جهان (2) ——24

دید اجتماعی موجود در مورد درس تاریخ —————————–26

راه کارهای پیشنهادی برای تدریس درس تاریخ ایران و جهان (2)————-26

ارزش و اهمیت درس تاریخ —————————————27

به عقیده تاکیتوس ، مهم ترین نقش تاریخ —————————–28

نتایج تحقیقات انجام گرفته شده در زمنیه افت تحصیلی——————–31

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق————————————————–34

جامعه آماری ————————————————-34

نمونه آماری—————————————————34

ابزار گردآوری اطلاعات—————————————–35

روش نمونه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها —————————35

فصل چهارم : آنالیز داده ها

مقدمه——————————————————–37

آزمون سوالها—————————————————37

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری—————————————————46

پیشنهادات —————————————————-48

منابع ———————————————————50

پروژه مالی کاربرد اکسل در حسابداری | مقالات طلایی!

۴ مرداد ۱۳۹۶ – قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید توصیه می کنم مشخصات «پروژه مالی کاربرد اکسل در حسابداری» را به دقت بخوانید. لیکن پیشنهاد می‌کنیم که …

پروژه مالی کاربرد اکسل در حسابداری – فایل ناب

۱۹ شهریور ۱۳۹۶ – پروژه مالی کاربرد اکسل در حسابداری است که تا حالا تنها در یک دانشگاه ارائه شده است چون توسط خودم نوشته شده است و از نظر ویرایش و صفحه بندی با …

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری – پروژه دات کام

۲۳ شهریور ۱۳۹۶ – دانلود رایگان پروژه مالی رشته حسابداری با فرمت قابل ویرایش و لینک مستقیم. … برچسبپروزه حسابداری پروزه حسابداری انبارداری پروژه حساب مالی پروژه ….. یک پروژه در مورد کاربرد نرم افزار اکسل در حسابداری لازم دارم ممنون میشم …

[PDF]PDF: پروژه مالی کاربرد اکسل در حسابداری | دانشجو دانلود

وﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ. ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ. اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮد اﮐﺴﻞ در. ﻟﯿﻨﮏ اﺻﻠﯽ www1.9project.ir/posts/62915.html ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺧﺘﺼﺎص دارد. ﻟﻄﻔﺎ ﺣﺘﻤﺎ دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ.

پروژه مالی کاربرد اکسل در حسابداری | دانشجو دانلود

۲۰ آبان ۱۳۹۵ – وقت به خیر. سایت ما فقط به جلب رضایت شما می اندیشد. این صفحه اینترنتی به «پروژه مالی کاربرد اکسل در حسابداری» اختصاص دارد. لطفا حتما …

دانلود پروژه کاربرد اکسل در حسابداری استهلاک – ایرانی دیتا

۱۳ مرداد ۱۳۹۳ – هر چند این یک پروژه آماده کاربرد اکسل در حسابداری استهلاک است ، ولی به شما … مالی به کمک اکسل , دانلود پروژه آماده شده اکسل برای رشته حسابداری …

پروژه کاربرد اکسل در حسابداری :: حسابداری با نگرش …

تمرین: کاربرد تابع SUMPRODUCT در رابطه با ذخایر. میزان ذخیره مورد انتظار در رابطه با کل محصولات شرکت برادران کامیاب با توجه به اطلاعات سال مالی 93 با توجه …

دانلود مقاله در مورد پروژه مالی کاربرد اکسل در حسابداری – فایل …

۲۳ اسفند ۱۳۹۵ – پروژه مالی کاربرد اکسل در حسابداری دسته: حسابداری بازدید: ۵ بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: ۱۳۷۳ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۶۰ پروژه مالی …

دانلود پروژه مالی کاربرد اکسل در حسابداری – ikaz tomato

پروژه مالی کاربرد اکسل در حسابداری است که تا حالا تنها در یک دانشگاه ارائه شده است چون …

دوره کاربرد اکسل در حسابداری | مرکز آموزش حسابداران خبره

۵ مهر ۱۳۹۶ – شروع دوره کاربرد اکسل در حسابداری *** … استفاده از توابع منطقی، زمانی، مالی، گرد کردن و جزء صحیح گرفتن اعداد; کار با رشته های متنی، تبدیل …

پروژه مالی کاربرد اکسل در حسابداری

پروژه مالی کاربرد اکسل در حسابداری

پروژه مالی کاربرد اکسل در حسابداری است که تا حالا تنها در یک دانشگاه ارائه شده است چون توسط خودم نوشته شده است و از نظر ویرایش و صفحه بندی با دقت و ویرایش کامل انجام شده است و به صورت معانی شفاف و قابل درک می باشد
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 223
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1373 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 60

پروژه مالی کاربرد اکسل در حسابداری

فروشنده فایل

کد کاربری 3101

کاربر

پروژه مالی کاربرد اکسل در حسابداری

مقدمه

امروزه سازمان ها با بازارهای بسیار پویا روبرو هستند که با محیط های که با سرعت،انطباق پذیری،و هم سوسازی را به عنوان رویه های کلیدی برای کسب مزیت و رقابتی پایدار الزام می کند،شناخته می شوند.

حسابرسی زنجیره عرضه و عملیات ابتدایی دخالت سیستماتیک برای تغییرات بازار و بهبود حمایت از پروژه ها مناسب است.بخش اصلی حسابرسی مراحله شناسایی است.هیچ حسابرسی موفق نیست،مگر درک کاملی از اینکه چگونه اجزا تشکیل دهنده یک سازمان با یکدیگر در تقابل هستند،را داشته باشند(افراد؛فرایندها،تکنولوژی).یعنی تعملاتی که سیستم را تشکیل می دهند و اینکه چگونه این مقامات در عملکرد کلیدی مبتنی برای بازار منعکس می شود.

خروجی اصلی شناخت،توسعه نقشه های روابط علی و معلولی توضیحی است.بسیاری از رویکرد هاو ابزاری های شناختی موجود به صورت پایه ای مورد بازنگری قرار گرفته اند.یک رویکرد حسابرسی جدید در این تحقیق توسعه داده شده است که بر پایه دو فرض اساسی می باشد.

گاهی اوقات مسائلمرتبط با فرایند ها حل نمی شوند،چرا که شرکتها در شناسایی آنها با مشکل مواجه می شوند.از سوی دیگر ارزیابی و تکنولوژی های نو آورانه یا رویه های مدیریتی نه تنها راهی برای حل مسائل پنهان بلکه برای توسعه مدل های جدید کسب و کار ارائه می کند و اجازه انجام کارهایی را می دهد که سازمان بدون از بین بردن مشکلات فعلی شرکت نمی تواند آنها را اجرا کند.

برای رسیدن به این منظور،در این جا به معرفی برنامه اکسل و توابع مرتبط با آن پرداخته ایم.توابع مالی و اماری و ریاضی که بطور چشم گیری در حسابداری و مدیریت کاربرد دارد.

فصل اول:مفاهیم و ادبیات موضوعی حقوق و دستمزد

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد

هزینه حقوق و دستمزد نشان دهنده سهم نیروی کار در تولید محصولات و ارائه خدمات بوده ویکی از مهمترین هزینه های عملیاتی اکثر مؤسسات است.

هزینه دستمزد به عنوان یکی از عوامل مهم هزینه مستلزم اندازه گیری، کنترل و تجزیه وتحلیل مستمر می باشد. اقزایش تولید که به کاهش بهای تمام شده هر واحد منجر می گردد، توأم با افزایش نرخهای دستمزد و مزایای مربوط، موجب افزایش روند استفاده از تجهیزات ماشینی و پیشرفته به منظور تولید بیشتر با ساعات کار کمتر گردیده است. تغییرات در استفاده از نیروی کار، اغلب تغییرات در روشهای پرداخت پاداش را ایجاب می نماید و این امر خود موجب تغییراتی در نحوه حسابداری هزینه های دستمزد می گردد. طبق آخرین تجزیه و تحلیلها، پرداختهای دستمزد به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر مبنای درجه مهارت کارگران صورت می گیرد.

وظایف حسابداران در مورد هزینه حقوق ودستمزد از ساده ترین و در عین حال بااهمیت ترین آنها است. محاسبه و پرداخت درست وبه موقع حقوق و دستمزد یکی از عوامل مؤثر در ایجاد رابطه مطلوب بین کارکنان (کارگران) و کارفرما می باشد.

مدارک سیستم حقوق ودستمزد که به درستی تهیه و به آسانی قابل فهم باشند نیز یکی دیگر از عوامل با اهمیت در برقراری رابطه مناسب بین مدیریت مؤسسات، کارکنان و مقامات قانونی از قبیل ادارات کار، بیمه و دارایی و…. می باشد.

پروژه مالی کاربرد اکسل در حسابداری | مقالات طلایی!

۴ مرداد ۱۳۹۶ – قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید توصیه می کنم مشخصات «پروژه مالی کاربرد اکسل در حسابداری» را به دقت بخوانید. لیکن پیشنهاد می‌کنیم که …

پروژه مالی کاربرد اکسل در حسابداری – فایل ناب

۱۹ شهریور ۱۳۹۶ – پروژه مالی کاربرد اکسل در حسابداری است که تا حالا تنها در یک دانشگاه ارائه شده است چون توسط خودم نوشته شده است و از نظر ویرایش و صفحه بندی با …

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری – پروژه دات کام

۲۳ شهریور ۱۳۹۶ – دانلود رایگان پروژه مالی رشته حسابداری با فرمت قابل ویرایش و لینک مستقیم. … برچسبپروزه حسابداری پروزه حسابداری انبارداری پروژه حساب مالی پروژه ….. یک پروژه در مورد کاربرد نرم افزار اکسل در حسابداری لازم دارم ممنون میشم …

[PDF]PDF: پروژه مالی کاربرد اکسل در حسابداری | دانشجو دانلود

وﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ. ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ. اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮد اﮐﺴﻞ در. ﻟﯿﻨﮏ اﺻﻠﯽ www1.9project.ir/posts/62915.html ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺧﺘﺼﺎص دارد. ﻟﻄﻔﺎ ﺣﺘﻤﺎ دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ.

پروژه مالی کاربرد اکسل در حسابداری | دانشجو دانلود

۲۰ آبان ۱۳۹۵ – وقت به خیر. سایت ما فقط به جلب رضایت شما می اندیشد. این صفحه اینترنتی به «پروژه مالی کاربرد اکسل در حسابداری» اختصاص دارد. لطفا حتما …

دانلود پروژه کاربرد اکسل در حسابداری استهلاک – ایرانی دیتا

۱۳ مرداد ۱۳۹۳ – هر چند این یک پروژه آماده کاربرد اکسل در حسابداری استهلاک است ، ولی به شما … مالی به کمک اکسل , دانلود پروژه آماده شده اکسل برای رشته حسابداری …

پروژه کاربرد اکسل در حسابداری :: حسابداری با نگرش …

تمرین: کاربرد تابع SUMPRODUCT در رابطه با ذخایر. میزان ذخیره مورد انتظار در رابطه با کل محصولات شرکت برادران کامیاب با توجه به اطلاعات سال مالی 93 با توجه …

دانلود مقاله در مورد پروژه مالی کاربرد اکسل در حسابداری – فایل …

۲۳ اسفند ۱۳۹۵ – پروژه مالی کاربرد اکسل در حسابداری دسته: حسابداری بازدید: ۵ بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: ۱۳۷۳ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۶۰ پروژه مالی …

دانلود پروژه مالی کاربرد اکسل در حسابداری – ikaz tomato

پروژه مالی کاربرد اکسل در حسابداری است که تا حالا تنها در یک دانشگاه ارائه شده است چون …

دوره کاربرد اکسل در حسابداری | مرکز آموزش حسابداران خبره

۵ مهر ۱۳۹۶ – شروع دوره کاربرد اکسل در حسابداری *** … استفاده از توابع منطقی، زمانی، مالی، گرد کردن و جزء صحیح گرفتن اعداد; کار با رشته های متنی، تبدیل …

پروژه حقوق و دستمزد با اکسل

پروژه حقوق و دستمزد با اکسل

پروژه حقوق و دستمزد در اکسل که بصورت کد بندی انجام شده است که تنها با دادن کد پرسنلی که در موقت استخدام به کارمندان داده شده است میتوان کل سود و درآمد یک ماهه و مالیات ماهانه یک شخص رو و حتی فیش حقوقی فرد مورد نظر رو نیز چاپ نمود
دسته بندی اداری و پرسنلی
بازدید ها 201
فرمت فایل rar
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6

پروژه حقوق و دستمزد با اکسل

فروشنده فایل

کد کاربری 3101

کاربر

در این پروژه که توسط برنامه اکسل نوشته شده است و و با این پروژه میتوان یک اداره و یا یک شرکت کوچیک رو اداره کرد این پروژه به طوری است که در ابتدا شروع میتوان قوانین شرکت رو به برنامه بدین و تا برنامه با توجه به قانون و قواید شرکت به جلو بره مثل برای هر فرزند چقدر حق ولاد و یا مالیات و یا حق بیمه چقدر کسر بشه و به صورت کلی تر اگر مدرکش دیپلم باشه پایه حقوقش چقدر ثبت بشه و یا دکترا و فوق لبیسانس باشه چقدر است و به توضییح کلی و مختصر مفید بخوام در مورد این پروزه بگمه این است که این برنامه برای شرکت و یا اداره نو پا میتواند مفیدتر و برای دانشجویان عزیز نیز موفقیت امیز باشد

دانلود رایگان پروژه حقوق و دستمزد excel – پروژه دات کام

۱۸ فروردین ۱۳۹۶ – خانه / بایگانی برچسب: دانلود رایگان پروژه حقوق و دستمزد excel … عنوان پروژه : پروژه حقوق و دستمزد یک شرکت خصوصی قالب بندی : Excel قیمت … پروژه دات کام یک وب سایت مرجع، با هدف انتشار مقاله، تحقیق، پروژه و پایان نامه های …

دانلود پروژه سیستم حقوق و دستمزد تحت اکسل – پروژه دات کام

۸ خرداد ۱۳۹۲ – عنوان پروژه : سیستم حقوق و دستمزد تحت اکسل قالب بندی : Excel قیمت : رایگان شرح مختصر : نرم افزار حقوق و دستمزد، از سری نرم افزار های …

[PDF]PDF[پروژه حقوق و دستمزد با اکسل]—فروشگاه اینترنتی …

ﻣﻦ ﻗﺼﺪ داﻧﻠﻮد دارم…] ﭘﺮوژه ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎ اﮐﺴﻞ. دﺳﺘﻪ: ﺣﺴﺎﺑﺪاری. ﺑﺎزدﯾﺪ: 7 ﺑﺎر. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: zip. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 40 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 1. ﭘﺮوژه ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎ اﮐﺴﻞ q. ﭘﺮوژه ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد q.

دانلود رایگان پروژه سیستم حقوق و دستمزد تحت اکسل | …

۱۳ آذر ۱۳۹۵ – کلمات کلیدی : نرم افزار حقوق و دستمزد، پروژه حقوق و دستمزد، حقوق و دستمزد با کسورات، پروژه رایگان حسابداری، حقوق و دستمزد با اکسل، نرم افزار …

محاسبه حقوق و دستمزد در اکسل | فرساران

محاسبه حقوق و دستمزد توسط Excel توسط آقای “بیژن باقری نژاد” به صورت یک مقاله آموزشی با ذکر تمامی نکات و توابع اکسل را می‌توانید از لینک زیر دریافت کنید.

دانلود رایگان پروژه مالی حسابداری – پروژه حقوق و دستمزد در …

دانلود رایگان پروژه مالی حسابداری – پروژه حقوق و دستمزد در اکسل – دانلود پروژه مالی حسابداری – دانلود پروژه مالی حسابداری, پروژه مالی, پروژه مالی حسابداری,دانلود رایگ.

دانلود پروژه سیستم حقوق و دستمزد اکسل – گروه توسعه علوم …

۱۸ خرداد ۱۳۹۲ – عنوان پروژه : سیستم حقوق و دستمزد اکسل. کلمات کلیدی : برنامه نویسی حسابداری, برنامه نویسی در اکسل, حقوق و دستمزد با اکسل, حقوق و دستمزد با …

طراحی حقوق ودستمزد در اکسل Excel – پايان نامه | روش تحقيق | …

طراحی حقوق ودستمزد در اکسل Excel. فایل اکسل پروژه دارای بخش های زیر میباشد. Sheet 1 : سيستم حقوق ودستمزد. Sheet 2 : اطلاعات فردي كاركنان. Sheet 3 : جداول قانون …

دانلود رایگان اکسل حقوق و دستمزد پیشرفته : گروه حسابداري …

۳۰ دی ۱۳۹۴ – یکی از ابزارهای کاربردی در شغل حسابداری ، اکسل حقوق و دستمزد است . … مالیات را ارائه می کنیم تا بتوانید با اسکلت اصلی و چیدمان یک اکسل کاربردی به خوبی آشنا شوید. … دانلود رایگان فایل اکسل تفکیک هزینه ها در پروژه …

پروژه حقوق و دستمزد با اکسل – حسابداری

۱۵ اسفند ۱۳۹۵ – دانلود رایگان پروژه حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل. این پروژه بصورت تصویری میباشد که استاد تمامی مطالب مهم و کاربردی حقوق و دستمزد را در …

جزوه ی کسب درآمد تضمینی از اینترنت بدون سرمایه یا کمترین سرمایه

جزوه ی کسب درآمد تضمینی از اینترنت بدون سرمایه یا کمترین سرمایه

کسب درآمد صددرصد تضمینیبا فقط چند ساعت کار در منزلصددرصد تست شده و متفاوت

همونطور که میدونید در اینترنت هزاران کتاب و مقاله و جزوه در مورد کسب درآمد از اینترنت هست که به قیمت های مختلف به فروش میره و بعضی هم رایگان هستند ولی هیچکدوم تضمینی و یک درصد هم عملی نیستند و اگر هم یک درصد عملی باشند تو ایران جواب نمیده و بدون سرمایه هم نمیشه کاری کرد

دسته بندی کسب و کار
بازدید ها 165
فرمت فایل zip
حجم فایل 874 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 69

جزوه ی کسب درآمد تضمینی از اینترنت بدون سرمایه یا کمترین سرمایه

فروشنده فایل

کد کاربری 3077

کاربر

کسب درآمد صددرصد تضمینی…با فقط چند ساعت کار در منزل…صددرصد تست شده و متفاوت ….

همونطور که میدونید در اینترنت هزاران کتاب و مقاله و جزوه در مورد کسب درآمد از اینترنت هست که به قیمت های مختلف به فروش میره و بعضی هم رایگان هستند ولی هیچکدوم تضمینی و یک درصد هم عملی نیستند و اگر هم یک درصد عملی باشند تو ایران جواب نمیده و بدون سرمایه هم نمیشه کاری کرد… ولی حالا که این جزوه رو انتخاب کردین باید بهتون بگم که این جزوه با تمامیه جزوه ها و کتاب های کسب درآمد از اینترنت فرق داره و من بصورت صد درصد عملی بهتون از اول تا آخر کسب درآمد از اینترنت تو ایرانو حتی بدون سرمایه و یا سرمایه ی کم توضیح دادم…و سعی کردم اصلا پرحرفی نکنم و مرحله به مرحله براتون توضیح بدم…من قول میدم اگر این جزوه رو با دقت و مرحله به مرحله بخونین و تلاش کنید خیلی راحت به درآمد های مختلف از اینترنت میرسید…

در انتهای جزوه هم آموزش تمامی نرم افزارهای ارتباطی مثل اینستاگرام و تلگرام و آموزش هک گوشی های سیمبین رو گذاشتم…دوستان بازم میگم این جزوه کاملا تضمینی هست و مبلغشم که از همه کتابا ارزونتر هست…این جزوه رو خودم تو دو ماه نوشتم و حاصل تجربیات بنده هست….ایمیل من هم برای مشاوره و پشتیبانی در خدمتتون هست…

فورمت فایل: PDF
تعداد صفحات: 69

فایل پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان …

۲۶ شهریور ۱۳۹۶ – اینک شما با جستجوی (پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و شیرینی) وارد صفحه فروش فایل دانلودی :پروژه کارآفرینی تولید …

KAR61- پروژه کارآفرینی کارگاه تولید بیسکوییت ساده، …

در این طرح به بررسی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و شیرینی پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده …

پروژه کارآفرینی توليد بيسکويت ساده – ميشکا و نان و …

پروژه کارآفرینی توليد بيسکويت ساده – ميشکا و نان و شيريني. توضیحات. ویرایش این پروژه مربوط به قبل از سال 1388 می باشد . این پروژه شامل زمین ماشین آلات

پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و …

پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و شیرینی فصل اول کلیات 1- 1 مقدمه : واژه شیرینی به هر گونه فراورده غذایی اطلاق می شود که بخش عمده آن شکر …

[PDF]PDF[طرح توجیهی تولید بیسکوییت ساده، میشکا و نان …

ﻓﺎﯾﻞ: 79 ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﺳﺎده ، ﻣﯿﺸﮑﺎ و ﻧﺎن و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﺳﺎده ، ﻣﯿﺸﮑﺎ … ﻧﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻃﺮح ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻃﺮح … ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﯿﺖ ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻠﻤﭙﻪ (ﮐﻠﻮﭼﻪ) ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻠﻮم و.

پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و …

1 مقدمه : واژه شیرینی به هر گونه فراورده غذایی اطلاق می شود که بخش عمده آن شکر باشد. مردم نقاط مختلف دنیا، واژه های متفاوتی را برای شیرینی به ک.

پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و …

پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و شیرینی Entrepreneurship project produced a simple Biscuit, bread and sweets واژه شیرینی به هر گونه …

پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و …

۱۹ شهریور ۱۳۹۶ – پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و شیرینی. واژه شیرینی به هر گونه فراورده غذایی اطلاق می شود که بخش عمده آن شکر باشد مردم …

پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان… | …

۲۰ بهمن ۱۳۹۵ – همه جزو شیرینی ها هستند که… عنوان کامل: پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و شیرینی. دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد …

پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و …

۱۰ مهر ۱۳۹۶ – پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و شیرینی … واژه شیرینی به هر گونه فراورده غذایی اطلاق می شودکه بخش عمده آن شکر باشد.

پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و شیرینی

پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و شیرینی

واژه شیرینی به هر گونه فراورده غذایی اطلاق می شود که بخش عمده آن شکر باشد مردم نقاط مختلف دنیا، واژه های متفاوتی را برای شیرینی به کار می برند آب نبات، شکلات، آب نبات چوبی، ویفر، انواع شیرینی های خشک و تر و همه جزو شیرینی ها هستند که البته خود، در دسته اسنک ها قرار می گیرند معمولاً این واژه را برای انواع کیک ها، بیسکوییت ها، پودینگ ها و دیگر شیری
دسته بندی طرح توجیهی صنعتی
بازدید ها 107
فرمت فایل doc
حجم فایل 344 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40

پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و شیرینی

فروشنده فایل

کد کاربری 3069

کاربر

پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و شیرینی

1 – 4 – دلایل انتخاب طرح :

توجه به خودکفایی این صنعت و همجنین نیاز بازار داخلی به تولید این محصول با توجه به این که تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و شیرینی می تواند به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور کمکی هر چند کوچک نماید و با در نظر گرفتن علاقه خود به فعالیت های تولیدی این طرح را برای اجرا انتخاب کرده ام.

1 – 5 میزان مفید بودن طرح برای جامعه :

این طرح از جهات گوناگون برای جامعه مفید است ، شکوفایی اقتصادی و خودکفایی در تولید یکی از محصولات ، سوددهی و بهبود وضعیت اقتصادی ، اشتغالزایی ، استفاده از نیروی انسانی متخصص در پرورش کالای داخلی و بهره گیری از سرمایه ها و داشته های انسانی در بالندگی کشور .

1 – 6 – وضعیت و میزان اشتغالزایی :

تعداد اشتغالزایی این طرح 15 نفر میباشد .

فهرست مطالب

فصل اول 5

1- 1 مقدمه : 6

1 – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن : 6

محل اجرا : 6

1 – 3 – مشخصات متقاضیان : 7

1 – 4 – دلایل انتخاب طرح : 7

1 – 5 میزان مفید بودن طرح برای جامعه : 7

1 – 6 – وضعیت و میزان اشتغالزایی : 8

تاریخچه و سابقه مختصر طرح : 8

سرچشمه و پیشینه 8

گونه‌ها 9

ور آمدن خمیر 11

فرایندهای شیمیایی طی عمل ور آمدن خمیر نان 11

نان در فرهنگ های مختلف 12

انواع نان 12

تاریخچه نان 13

دستورالعمل تهیه نان 14

شیرینی 15

بیسکوییت 15

مجوز های قانونی : 16

مراحل صدور جواز تاسیس : 16

شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس 17

مدارك مورد نیاز: 17

اصلاحیه جواز تاسیس : 18

تعریف: 19

صدور پروانه بهره برداری : 19

مراحل صدور توسعه طرح : 19

فصل دوم 21

گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه : 22

بازدید از محل تولید بیسکوییت و شیرینی در شهرک صنعتی البرز 22

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده : 22

فهرست تجهیزات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها : 23

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار : 25

حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی : 25

حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی : 26

روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت ( جهت جذب مشتریان) 26

فصل سوم 27

1- سرمایه گذاری ثابت طرح : 28

1-1- زمین محل اجرای طرح : 28

2-1- محوطه سازی : 28

3-1- ساختمان ها : 29

4-1- تأسیسات و تجهیزات : 30

5-1- ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی : 31

6-1- وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانه : 33

7-1- تجهیزات اداری و کارگاهی : 33

8-1- هزینه های قبل از بهره برداری : 34

جدول هزینه های ثابت طرح : 34

2- هزینه های جاری طرح : 35

1-2- حقوق و دستمزد : 35

2-2- مواد اولیه و بسته بندی : 37

3-2- هزینه سوخت و انرژی : 38

4-2-استهلاک و تعمیر و نگهداری : 38

جدول هزینه های جاری طرح : 39

جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید : 40

سرمایه در گردش : 40

جدول سرمایه گذاری : 41

فصل چهارم 43

نتایج حاصله از اجرای طرح : 44

منبع 44

فایل پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان …

۲۶ شهریور ۱۳۹۶ – اینک شما با جستجوی (پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و شیرینی) وارد صفحه فروش فایل دانلودی :پروژه کارآفرینی تولید …

KAR61- پروژه کارآفرینی کارگاه تولید بیسکوییت ساده، …

در این طرح به بررسی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و شیرینی پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده …

پروژه کارآفرینی توليد بيسکويت ساده – ميشکا و نان و …

پروژه کارآفرینی توليد بيسکويت ساده – ميشکا و نان و شيريني. توضیحات. ویرایش این پروژه مربوط به قبل از سال 1388 می باشد . این پروژه شامل زمین ماشین آلات

پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و …

پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و شیرینی فصل اول کلیات 1- 1 مقدمه : واژه شیرینی به هر گونه فراورده غذایی اطلاق می شود که بخش عمده آن شکر …

[PDF]PDF[طرح توجیهی تولید بیسکوییت ساده، میشکا و نان …

ﻓﺎﯾﻞ: 79 ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﺳﺎده ، ﻣﯿﺸﮑﺎ و ﻧﺎن و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﺳﺎده ، ﻣﯿﺸﮑﺎ … ﻧﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻃﺮح ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻃﺮح … ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﯿﺖ ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻠﻤﭙﻪ (ﮐﻠﻮﭼﻪ) ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻠﻮم و.

پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و …

1 مقدمه : واژه شیرینی به هر گونه فراورده غذایی اطلاق می شود که بخش عمده آن شکر باشد. مردم نقاط مختلف دنیا، واژه های متفاوتی را برای شیرینی به ک.

پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و …

پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و شیرینی Entrepreneurship project produced a simple Biscuit, bread and sweets واژه شیرینی به هر گونه …

پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و …

۱۹ شهریور ۱۳۹۶ – پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و شیرینی. واژه شیرینی به هر گونه فراورده غذایی اطلاق می شود که بخش عمده آن شکر باشد مردم …

پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان… | …

۲۰ بهمن ۱۳۹۵ – همه جزو شیرینی ها هستند که… عنوان کامل: پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و شیرینی. دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد …

پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و …

۱۰ مهر ۱۳۹۶ – پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و شیرینی … واژه شیرینی به هر گونه فراورده غذایی اطلاق می شودکه بخش عمده آن شکر باشد.

طرح توجیهی جعبه دستمال كاغذی

طرح توجیهی جعبه دستمال كاغذی

یكی از محصولاتی كه طی دهه های اخیر مورد مصرف فراوان خانواده ها قرار گرفته دستمال كاغذی است دستمال كاغذی به لحاظ یك بار مصرف بودن و در نتیجه رعایت بهداشت و همچنین به دلیل قیمت ارزان، طرفداران زیادی دارد در این راستا كارخانه های زیادی برای تولید این محصول در سراسر كشور فعالیت دارند اما برخی خانواده ها بدون اطلاع از ویژگی و كیفیت محصولا ت بهداشتی و د
دسته بندی طرح توجیهی صنعتی
بازدید ها 158
فرمت فایل docx
حجم فایل 212 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 82

طرح توجیهی جعبه دستمال كاغذی

فروشنده فایل

کد کاربری 3069

کاربر

طرح توجیهی تولید جعبه دستمال کاغذی

همراه با جداول سرمایه ، محاسبه نقطه سر به سر

و محاسبه نرخ بازگشت سرمایه و جداول هزینه ها ، حقوق و دستمزد

معرفی محصول

تنها در چند دهه قبل در كشورها نامی از دستمال كاغذی نبود مردم نیز ضرورت آن را احساس نمی كردند . دستمال های پارچه ای با نقش و نگارهای مختلف ، گلدوزی شده ، ساده و ….از ضروریات جیب مردان و كیف بانوان بود كه هر چند روز یك بار آن را می شستند و هرچند ماه یك بار آن را تعویض می كردند لیكن با پیدایش پدیده جدیدی بنام دستمال كاغذی كه یك بار مصرف ، نرم بهداشتی و سبك وزن بود ناگهان الگوی مصرف تغییر كرد و این محصول جدید با سرعت باورنكردنی راه خود را به داخل خانه ها ، ادارت ، دفاتر كار و دیگر جاها باز نمود و در بسته بندی های كوچك و بزرگ و جیبی و رومیزی و حوله ای به فراخور هر نوع مصرف عرضه و روانه بازاركارگردید .

اگر چه دستمال كاغذی كالایی صرفامصرفی است لیكن نباید به اهمیت آن در حفظ بهداشت

عمومی بی توجه بود و نقش آن در سهولت انجام نظافتهای فردی و رفع نیازهای روزمره شایان توجه است.

فهرست

خلاصه گزارش طرح. 7

چکیده 8

فصل اول : مطالعات بازار. 10

معرفی محصول. 10

پیش بینی تقاضا 11

اهمیت و ضرورت.. 11

بررسی صادرات: 11

نیاز داخل: 12

تولید فعلی. 12

موافقت اصولی: 13

سهم تقاضای بالقوه: 14

توجیه پذیری بازار 14

فصل دوم : 15

مطالعات فنی و مهندسی. 15

فصل دوم : مطالعات فنی و مهندسی.. 16

جایابی كارخانه. 16

فرایند تولید و روش های تولید. 18

تكنولوژی تولید و انتخاب تكنولوژی مناسب.. 18

فورمولاسیون محصول و پارت لیست.. 19

تجهیزات سرمایش وگرمایش سالن ها 19

تجهیزات اطفاءحریق. 20

تجهیزات امنیتی : 20

برآورد نیروی انسانی و اشتغالزایی. 21

مشخصات متقاضیان. 21

میزان اشتغالزایی طرح. 21

طراحی لی آوت و طرح استقرار كارخانه. 21

نقشه های فنی. 22

فلوچارت خط تولید. 23

ملاحظات كیفی. 24

زیست محیطی. 24

فصل سوم:قطعات به كار رفته. 25

تولید دستمال كاغذی. 26

خازن. 26

خازن کروی. 27

خازنهای پلاستیکی. 33

خازنهای میکا 34

خازنهای الکترولیتی. 34

خازن آلومینیومی. 35

خازن تانتالیوم. 35

کد رنگی خازن ها 36

خازن‌های متغیر 37

خازن‌های تریمر 37

ترانزیستور 37

معرفی : 37

اهمیت : 38

تاریخچه : 39

کاربرد : 42

مزایای ترانزیستورها بر لامپ های خلإ : 42

ترانزیستور چگونه کار می کند ؟ 43

دیود 46

ولتاژ معکوس.. 46

بایاس دیود 48

انواع دیود ها: 49

دیود اتصال نقطه ای: 50

دیود زنر: 50

دیود نوردهنده: LED.. 53

فتو دیود 54

دیودهای سیگنال. 54

دیودهای قدرت: 55

دیودهای بازیابی معکوس: 56

دیودهای شاتکی: 56

آی سی چیست؟ 57

روشهای مختلف برای ساخت فیبر مدار چاپی (در خانه) 58

فصل چهارم: بررسی حسابداری و مطالعات اقتصادی.. 63

زمین محل اجرای طرح : 63

محوطه سازی : 63

فهرست تجهیزات.. 64

ساختمان ها 64

تاسیسات و تجهیزات : 65

ماشین الات وتجهیزات و وسایل آزمایشگاهی. 66

فهرست وسایل حمل و نقل. 67

فهرست وسایل اداری و کارگاهی. 67

هزینه قبل از بهربرداری. 68

جدول هزینه های ثابت طرح : 69

هزینه جاری طرح. 70

مواد اولیه وبسته بندی : 70

حقوق و دستمزد پرسنل. 71

هزینه سوخت و انرژی. 73

استهلاك وتعمیر ونگهداری : 74

هزینه های جاری. 75

جدول هزینه های ثابت ومتغیر تولید. 76

سرمایه گذاری. 77

سرمایه در گردش: 77

جدول سرمایه گذاری. 78

محاسبه نقطه سربه سر : 79

میزان فروش در نقطه سر به سر : 79

سود نا ویژه : 80

محاسبه سود ویژه : 80

نرخ برگشت سرمایه : 80

پیشنهادات کاربردی و اصلاحی. 81

نتایج حاصله از اجرای طرح : 81

منابع و مأخذ. 82

طرح توجیهی تولید جعبه دستمال كاغذی – فروشگاه فایل دانش آموز

۲ روز پیش – یكی از محصولاتی كه طی دهه های اخیر مورد مصرف فراوان خانواده ها قرار گرفته دستمال كاغذی است. دستمال كاغذی به لحاظ یك بار مصرف بودن و در نتیجه …

طرح توجیهی تولید جعبه دستمال كاغذی – فایل ناب

۲۱ شهریور ۱۳۹۶ – یكی از محصولاتی كه طی دهه های اخیر مورد مصرف فراوان خانواده ها قرار گرفته دستمال كاغذی است. دستمال كاغذی به لحاظ یك بار مصرف بودن و در نتیجه …

طرح توجیهی جعبه دستمال كاغذی | فایل ناب: دانلود مقاله، …

۱۹ شهریور ۱۳۹۶ – یكی از محصولاتی كه طی دهه های اخیر مورد مصرف فراوان خانواده ها قرار گرفته دستمال كاغذی است دستمال كاغذی به لحاظ یك بار مصرف بودن و در نتیجه …

تصاویر برای طرح توجیهی جعبه دستمال كاغذی

تصاویر بیشتر برای طرح توجیهی جعبه دستمال كاغذیگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمامif (document.querySelector(“#taw”).clientHeight == 0 && document.querySelector(“#topstuff”).clientHeight == 0){var positiveClientHeight = function(element){return element.clientHeight>0;};var firstVisibleElement = Array.from(document.querySelector(“#rso”).children) .find(positiveClientHeight);var sectionWithHeaderElement = firstVisibleElement && firstVisibleElement .querySelector(“div g-section-with-header”);if(sectionWithHeaderElement){sectionWithHeaderElement.style.marginTop = “0”;} }

طرح توجيهي توليد جعبه دستمال كاغذي – رزبلاگ

طرح توجيهي توليد جعبه دستمال كاغذي 1 . طرح توجیهی تولید دستمال کاغذی – ایران صنعت – وابسته به گروه بهبود … هدف از اجرای طرح توجیهی تولید…,طرح توجيهي …

طرح توجیهی تولید دستمال کاغذی – بهین صنعت یاب

۵ بهمن ۱۳۹۵ – طرح توجیهی تولید دستمال کاغذی,در مطالعات طرح توجیهی دستمال کاغذی … تولید دستمال کاغذی به صورت جعبه ای در رشته فعالیتی تحت عوان کد …

طرح توجیهی جعبه دستمال كاغذی

طرح توجیهی جعبه دستمال كاغذی دسته: طرح توجیهی صنعتی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 212 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 82. یكی از محصولاتی كه طی …

طرح توجیهی جعبه دستمال كاغذی – bir98

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ – طرح توجیهی جعبه دستمال كاغذی دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد طرح توجیهی …

طرح توجیهی جعبه دستمال کاغذی – فروشگاه فایل learn

۲۵ شهریور ۱۳۹۶ – طرح توجیهی جعبه دستمال کاغذی. عنوان: طرح توجیهی جعبه دستمال کاغذیهمراه با جداول سرمایه ، محاسبه نقطه سر به سر و محاسبه نرخ بازگشت سرمایه و …

آپارات – طرح توجیهی تولید دستمال کاغذی

آپارات – طرح توجیهی تولید دستمال کاغذی. … مهارت کاغذی و سرگرمی: 3 طرح با دستمال کاغذی · Sinaset …. دستگاه تولید جعبه دستمال کاغذی و ظروف کاغذی امریکایی.

سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم کاشانی

سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم کاشانی

ایران در عصر صفوی نسبت به دیگر قرون گذشته دچار تغییر و تحولات بسیاری شد که آن را می توان ناشی از عملکرد شاهان این عصر در رسمی کردن مذهب تشیع دانست به واقع با اعلام و اجرای این حکم تمامی مسائل ایران تحت تأثیر قرار گرفت و به واسطه آن چهره ای تازه به خود گرفت به عنوان مثال در زمینه فرهنگی دیگر خبری از اشعار مدحی و عاشقانه نبود چرا که شاهان، سرودن چنی
دسته بندی زبان و ادبیات فارسی
بازدید ها 288
فرمت فایل docx
حجم فایل 104 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36

سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم کاشانی

فروشنده فایل

کد کاربری 3069

کاربر

عنوان مقاله: سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم کاشانی

شرح مختصر:

ایران در عصر صفوی نسبت به دیگر قرون گذشته دچار تغییر و تحولات بسیاری شد که آن را می توان ناشی از عملکرد شاهان این عصر در رسمی کردن مذهب تشیع دانست. به واقع با اعلام و اجرای این حکم تمامی مسائل ایران تحت تأثیر قرار گرفت و به واسطه آن چهره ای تازه به خود گرفت. به عنوان مثال در زمینه فرهنگی دیگر خبری از اشعار مدحی و عاشقانه نبود چرا که شاهان، سرودن چنین اشعاری را منع کرده بودند و آنان را به سمت اشعار مدحـی در وصف ائمه اطهار سوق و گـرایش می دادند و برای چنین اشعاری صله پرداخت می کردند. بر اثر تغییر حکومت و تحوّل در مذهب، بافت اجتماعی نیز از تغییر مصون نماند و «شعر نیز که دماسنج روح ایرانی بود، مسیر دیگری در پیش گرفت. البتّه عامل تنوّع را نیز نباید از نظر دور داشت. شعر از فضای باز خراسانی و باغ های سروستان شیراز بیرون آمد و وارد کوچه های تنگ و باریک اصفهان گردید».(اسلامی ندوشن، 1383: 255) به واقع شعر دیگر آن حال و هوای گذشته را نداشت و وارد مرحله تازه ای از زمان قرار گرفته بود که تفکرات سیاسی تنها وسیله و ابزاری بود که افکار فرهنگی و شعری را از مسیر خود خارج و به سوی انزوا کشاند چرا که حاکمان سیاسی در این دوره نگاه و تفکرشان نسبت به فرهنگ و ادبیات دیگر چون شاهان و حاکمان عصر سامانی نبود.

شکل گیری این روند جدید در جامعه ایرانی سبب شد تا شاعران به دو گروه تقسیم شوند؛ گروهی که دربار گورکانی هند را برگزیدند، چرا که پادشاهان هندی استقبال چشمگیری از شاعران ایرانی می کردند،«در داخل هند هم موجباتی فراهم آمد تا مستعدان اهل آن مرزبوم هم به شعر و ادب فارسی بگرایند و تعدادی از مشهورترین شاعران این دوره از بین مسلمانان هند واحیاناً حتی از بین هندوان برخیزند و بعضی از آن ها در تدوین لغت و تاریخ و تذکره شعرا ،یا در نقل و ترجمه آثار قدیم هند اهتمام نمایند». (زرین کوب، 1383: 413)در حقیقت دهلی دربار بزرگتری شد که باید آن را دربار ثانی ایران نامید. بنابراین شاعران به سفر به هند و دوری گزیدن از دربار شاهان ایرانی روی آوردند. گروه دوم کسانی که در مقابل امر شاهان صفوی سر تسلیم فرود آوردند و به سرودن اشعار مدحی برای ائمه پرداختند، اما از آنچه انجام می دادند رضایت کامل نداشتند چرا که شاهان صفوی علیرغم اینکه به رشد اقتصادی و ایجاد بناهای مختلف و گسترش اماکن علمی و به ترویج مذهب تشیع اهمیت می دادند، برای اشعار شاعران و ذوق هنری آن ها و مدح و ستایششان نه تنها علاقه ای نشان نمی دادد بلکه صله ای نیز در نظر نمی گرفتند. اگرچه برخی شاهان این دوره تلاش وافری برای برگرداندن شاعـران و حفظ آنان در دربار کردند، اما دیگر نتیجه ای نداد و در این روزگار بسیاری از شاعران ایران زمین را در سرزمین هند می بینیم. این تحـول ادبـی نه تنها سیـر صعودی نداشت بلکه روبه تنـزّل نهاد. چرا که صفویان به شعر و فـرهنگ اهمیّت نمی دادند و «شعر هم که در فرهنگ گذشته ایران در مذهب سنّی ریشه داشت مثل سایر شاخه های فرهنگ گذشته ،اهمیت و اعتبار خود را از دست داد وآنچه در دربارهای قدیم اهل سنت از غزنویان تا خوارزمشاهیان و مغول ،شعر و مخصوصاً قصیده و مدیحه را از لوازم فرمانروایی که خود را «غلام شاه ولایت» و «کلب آستان علی»می خواندند با چشم اهمیت تلقی نمی شد ». (خاتمی، 1373: 187)

تمام این مسائل سبب شد تا در دوره صفوی، دیگر دربار شاهان آن رنگ و بوی ادبی گذشته را نداشته باشد. در نتیجه در این دوره در اشعار شاعران با جامعه شعری و فرهنگی متفاوتی روبه رو می شویم که بازتاب آن را می توان در آثار به جا مانده از این عصر مشاهده کرد که در مقاله حاضر سعی بر بررسی سیمای جامعه در دیوان محتشم قرار گرفته است.

فهرست مطالب

پیش درآمد

زندگی نامه محتشم کاشانی

هفت دیوان محتشم

آداب و رسوم

آداب و رسوم مرتبط با معشوق

مراسم عزاداری و تدفین

آداب و رسوم جشن ها و اعیاد

دیگرآداب و رسوم مردمی

باورها و اعتقادات

باورها و اعتقادات مذهبی و دینی

باورها و اعتقادات اسطوره ای

باورها و اعتقادات متفرقه

مناسبات حکومتی و اقتصادی

انواع ادویه ها و چاشنی ها

انواع تن پوش ها

ابزار و وسایل زندگی

ابزار و وسایل شراب نوشی

ابزار و وسایل نوشتن

ابزار و وسایل زندگی

ابزار و وسایل کشاورزی

ابزار و وسایل دعا

ابزار و وسایل بازی

ابزار و وسایل شاهی

ابزار و وسایل سفر

ابزار و وسایل روشنی

ابزار و وسایل صوتی

ابزار و وسایل جنگی

ابزار و وسایل حیوانات

لوازم زینتی

تفریحات و سرگرمی

طب

بافت شهری

مکان های قضایی

انواع مکان ها عمومی

اماکن خصوصی

انواع مکان های ویژه در خانه

مکان های علم آموزی

مکان های مذهبی و دینی

زندان و شکنجه ها

تلمیحات

کنایات

نتیجه

فهرست منابع

سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم کاشانی | مقالات طلایی!

۱ مرداد ۱۳۹۶ – بهتر است قبل از کلیک روی لینک دانلود مشخصات «سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم کاشانی» را بخوانید. اما صبر کنید چون ممکن است فایل‌های زیر …

سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم کاشانی | مقالات طلایی!

۱۲ فروردین ۱۳۹۶ – من Admin این سایت هستم. شما با جستجو برای «سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم کاشانی» توانستید سایت ما را از میان هزاران سایت نامعتبر مشابه.

سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم کاشانی – فایل دونی

۹ مهر ۱۳۹۶ – سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم کاشانی. عنوان مقاله: سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم کاشانیفرمت فایل: word تعداد صفحات: ۳۶ شرح مختصر:

سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم کاشانی پروژه ها – ikaz tomato

سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم کاشانی پروژه ها سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم کاشانی عنوان مقاله سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم سیمای جامعه ایران در اشعار …

سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم کاشانی – پورتال خبری

سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم کاشانی در این تحقیق سعی شده با بررسی اشعار.

سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم کاشانی – دانلود فایل و مقاله …

۱۶ مهر ۱۳۹۶ – عنوان پایان نامه: سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم کاشانیفرمت فایل: wordتعداد صفحات: ۲۰۲شرح مختصر:عصر صفوی از دوران های پر تغییر و تحوّل …

سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم کاشانی پروژه ها – abarco s2

سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم کاشانی. عنوان مقاله: سیمای جامعه ایران در اشعار …

دانلود سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم کاشانی – abarco s2

سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم … 12-3ـ نقد اجتماعی در اشعار محتشم کاشانی.. 29.

سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم کاشانی – پروژه ها – دانلود …

سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم کاشانی. عنوان مقاله: سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم کاشانیفرمت فایل: word تعداد صفحات: ۳۶ شرح مختصر: ایران در عصر صفوی …

نشريه ادبيات تطبيقي، شماره 3 – Magiran

۸ آبان ۱۳۹۰ – اسطوره يحيي زكريا در تعزيه ايراني و نمايشنامه سالومه اسكار وايلد … سيماي امام حسين (ع) در شعر عاشورايي معاصر فارسي و عربي (با تكيه بر اشعار برجسته شاعران سده اخير) … را از زواياي مختلفي چون مباحث سياسي تقابل جامعه دموكرات يونان و جامعه پادشاهي ايران و. …. جستاري بر مرثيه هاي شريف رضي و محتشم كاشاني